Městský obvod Plzeň 3

Informace o kontrolách

Obecné informace o výsledcích kontrol za rok 2017

V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád) zveřejňujeme obecné informace o výsledcích kontrol, provedených v roce 2017 Úřadem městského obvodu Plzeň 3, sady Pětatřicátníků 7, 9, Plzeň.
Veřejnosprávní kontroly, provedené úřadem, se procesně řídily zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů bylo provedeno v roce 2017 celkem deset kontrol příspěvkových organizací.

Kontrolovaná organizaceTermín kontroly (čtvrtletí)
27. MŠ, Dvořákova 4I. čtvrtletí
55. MŠ, Mandlova 6I. čtvrtletí
70. MŠ, Waltrova 26I. čtvrtletí
44. MŠ, Tomanova 3,5II. čtvrtletí
22. MŠ. Z. Wintera 19II. čtvrtletí
24. MŠ, Schwarzova 4II. čtvrtletí
32. MŠ, Resslova 22III. čtvrtletí
61. MŠ, Nade Mží 3IV. čtvrtletí
49. MŠ, Puškinova 5IV. čtvrtletí
16. MŠ, Korandova 11IV. čtvrtletí

Jednalo se o tematické kontroly vykonané pracovníkem ekonomického odboru, od 1.4.2017 odboru stavebně správního a investic. U šesti kontrol byl přizván pracovník OŠMT MMP. Předmětem tematických kontrol ve spolupráci s OŠMT byly školní jídelny, kontroly mzdových prostředků a doplňující programy ve vztahu k zřizovací listině a školní vzdělávací plán. Dále byla prověřována průkaznost a oprávněnost využití finančních prostředků v zařízení školního stravování a to zejména na kontrolu výběru stravného, normování potravin, výdejky, skladu potravin, kalkulaci cen jídel, vyúčtování cen jídel, záloh na stravné, plnění vnitřních směrnic jídelny. Kontroly ve všech mateřských školách byly zaměřeny na hospodaření se svěřeným majetkem a prostředky, na inventarizaci majetku, dokladovou inventarizaci a výběr úplaty za předškolní vzdělávání. Součástí kontrol na místě je vyhodnocování účinnosti zavedeného vnitřního kontrolního systému

Při kontrolách nebyla zjištěna žádná zásadní pochybení.

Ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů bylo též provedeno v roce 2017 celkem 8 kontrol u právnických osob, kterým byla poskytnuta dotace.

Kontrolovaná organizaceTermín kontroly (čtvrtletí)
TJ Sokol Plzeň RadobyčiceII. čtvrtletí
Plzeňská krajská rada dětí a mládeže, z.s.II. čtvrtletí
Mateřská škola Malý svět š.p.o.II. čtvrtletí
Centrum Hájek z. ú.III. čtvrtletí
Budoucnost ValchyIII. čtvrtletí
Budoucnost ValchyIII. čtvrtletí
Kontrolní skupina.cz, z.s.IV. čtvrtletí
TJ Sokol Plzeň 1IV. čtvrtletí

Kontrolní šetření bylo provedeno na základě pověření ke kontrole. Předmětem veřejnosprávní kontroly na místě je dodržování podmínek poskytnutí dotace dle smlouvy o poskytnutí dotace. Byly kontrolovány předměty pořízené z dotace a označení předmětů logem MO Plzeň 3 popř. umístění loga MO Plzeň 3 na webových stránkách.

Při kontrolách nebyly zjištěny nedostatky.

Poslední aktualizace: 29. 3. 2018, Lucie Bauerová