Městský obvod Plzeň 3

Informace o kontrolách

Obecné informace o výsledcích kontrol za rok 2018

V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád) zveřejňujeme obecné informace o výsledcích kontrol, provedených v roce 2018 Úřadem městského obvodu Plzeň 3, sady Pětatřicátníků 7, 9, Plzeň.
Veřejnosprávní kontroly, provedené úřadem, se procesně řídily zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů bylo provedeno v roce 2018 celkem šest kontrol příspěvkových organizací.

Kontrolovaná organizaceTermín kontroly (čtvrtletí)
63.MŠ Plzeň, Lábkova 30I. čtvrtletí
32.MŠ Plzeň, Resslova 22II. čtvrtletí
24. MŠ Plzeň, Schwarzova 4II. čtvrtletí
27. MŠ Plzeň, Dvořákova 4III. čtvrtletí
55. MŠ Plzeň, Mandlova 6IV. čtvrtletí
44. MŠ Plzeň, Tomanova 3,5IV. čtvrtletí

Jednalo se o tematické kontroly vykonané pracovníkem odboru stavebně správního a investic. U tří kontrol byl přizván pracovník OŠMT MMP. Předmětem tematických kontrol ve spolupráci s OŠMT byly školní jídelny, kontroly mzdových prostředků a doplňující programy ve vztahu k zřizovací listině a školní vzdělávací plán. Dále byla prověřována průkaznost a oprávněnost využití finančních prostředků v zařízení školního stravování a to zejména na kontrolu výběru stravného, normování potravin, výdejky, skladu potravin, kalkulaci cen jídel, vyúčtování cen jídel, záloh na stravné, plnění vnitřních směrnic jídelny. Kontroly ve všech mateřských školách byly zaměřeny na hospodaření se svěřeným majetkem a prostředky, na inventarizaci majetku, dokladovou inventarizaci a výběr úplaty za předškolní vzdělávání. Součástí kontrol na místě je vyhodnocování účinnosti zavedeného vnitřního kontrolního systému

Při kontrolách nebyla zjištěna žádná zásadní pochybení.

Ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů bylo též provedeno v roce 2018 celkem 26 kontrol u právnických osob, kterým byla poskytnuta dotace.

Kontrolovaná organizaceTermín kontroly (čtvrtletí)
Centrum umění a pohybu s.r.o.I. čtvrtletí
Městská charita PlzeňI. čtvrtletí
Hospic sv. LazaraI. čtvrtletí
Sport club PlzeňII. čtvrtletí
AK Škoda PlzeňII. čtvrtletí
Rada rodičů a přátel dětského pěveckého sboru MariellaII. čtvrtletí
SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Plzeň SkvrňanyII. čtvrtletí
Tělovýchovná jednota Sokol Plzeň - SkvrňanyII čtvrtletí
Tělovýchovná jednota PlzeňII. čtvrtletí
Tělovýchovná jednota Vodní stavby Plzeň 1III. čtvrtletí
Možnosti tu jsou o.p.s.III. čtvrtletí
Sportovní klub 15. ZŠ v zniIII. čtvrtletí
Tělovýchovná jednota Sokol Plzeň 1III. čtvrtletí
Biskupství PlzeňskéIII. čtvrtletí
Tělovýchovná jednota Slavoj PlzeňIII. čtvrtletí
Ponton, z.s.III. čtvrtletí
Plzeň 2015, z. ú.III. čtvrtletí
Sportovní klub Radbuza Plzeň, z.s.III. čtvrtletí
Diecézní charita PlzeňIII. čtvrtletí
Nadační fond Plzeň soběIII. čtvrtletí
Ladislav KinclIII. čtvrtletí
Junák - český skautIV. čtvrtletí

VIKTORIA PLZEŇ - fotbal, z.s.

IV. čtvrtletí
Tělovýchovná jednota Union Plzeň, z.s.IV. čtvrtletí

HOCKEY CLUB PLZEŇ 1929

IV. čtvrtletí

Sportovní klub INTEROBAL Plzeň

IV. čtvrtletí

Kontrolní šetření bylo provedeno na základě pověření ke kontrole. Předmětem veřejnosprávní kontroly na místě je dodržování podmínek poskytnutí dotace dle smlouvy o poskytnutí dotace. Byly kontrolovány předměty pořízené z dotace a označení předmětů logem MO Plzeň 3 popř. umístění loga MO Plzeň 3 na webových stránkách.

Při kontrolách nebyly zjištěny nedostatky.

Poslední aktualizace: 24. 6. 2019, Lucie Bauerová