Městský obvod Plzeň 3

Žádosti o informace

Povinně zveřejňované informace

1 Název Oficiální název
2 Důvod a způsob založení Důvod a způsob založení
3 Organizační struktura Organizační struktura
4 Kontaktní spojení Kontaktní údaje ÚMO Plzeň 3
4.1 Kontaktní poštovní adresa

Úřad městského obvodu Plzeň 3
sady Pětatřicátníků 7-9
305 83 Plzeň

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Úřad městského obvodu Plzeň 3
sady Pětatřicátníků 7-9
305 83 Plzeň

4.3 Úřední hodiny Úřední hodiny
(matrika, evidence obyvatel, úřad)
4.4 Telefonní spojení

Kontaktní spojení

Telefonní spojení

4.5 Adresa internetových stránek https://umo3.plzen.eu
4.6 Adresy podatelny

https://umo3.plzen.eu/urad-a-samosprava/podatelny/podatelny.aspx   

Podporované technické nosiče dat

 - CD, VD se souborovým systémem ISO9660

 - DVD se souborovým systémem UDF

Podporované formáty dat

   - PDF - Portable Document Format (Adobe Acrobat)

   - DOC, DOCX - Document Microsoft Word

   - XLS, XLSX - Sešit Microsoft Excel

   - FO, ZFO - formuláře software 602 Form Filler

4.7 Elektronická adresa

postaumo3@plzen.eu

Zpráva do mailové schránky elektronické podatelny - maximální velikost včetně příloh 10MB

4.8 Datová schránka

ufxbt4h  

Zpráva do datové schránky - maximální velikost včetně příloh 20MB

5 Případné platby lze poukázat 19-929311/0100
6 Identifikační číslo organizace (IČO) 75370
7 Plátce daně z přidané hodnoty CZ00075370
8 Dokumenty

 

8.1. Seznamy hlavních dokumentů Koncepční dokumenty Města Plzně
8.2. Rozpočet

Rozpočet obvodu
Rozpočtová opatření

Rozpočet obvodu je k nahlédnutí na OEK k. č. 49 ÚMO Plzeň 3, sady Pětatřicátníků 7,9

9

Žádosti o informace

podatelna
sekretariát TAJ
Žádost dle zák. č. 106/1999 Sb. podaná do el. podatelny nemusí obsahovat elektronický či zaručený elektronický podpis.

10

Příjem podání a podnětů

Popisy postupů pro řešení životních situací na území města Plzně (nad rámec postupů zveřejněných na portálu veřejné správy)

https://portal.gov.cz/

Návody pro řešení nejrůznějších životních situací na území města

11 Předpisy
11.1. Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

11.2. Vydané právní předpisy města Plzně

Právní předpisy města

Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů (vyhledávání)

Městský obvod Plzeň 3 nevydává vyhlášky a nařízení

12 Úhrady za poskytování informací

 

12.1. Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník úhrad za poskytování informací
12.2. Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Nebyla vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu o výše úhrad za poskytnutí informací.

13 Licenční smlouvy
13.1 Vzory licenčních smluv Vzory licenčních smluv nebyly stanoveny.
13.2 Výhradní licence žádné
14 Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. 

 

Poslední aktualizace: 25. 3. 2024, Knotek Miroslav