Městský obvod Plzeň 3
Úvod Úřad a samospráva Úřad městského obvodu

Úřad městského obvodu

Úřad městského obvodu Plzeň 3
sady Pětatřicátníků 7, 9
305 83 Plzeň

tel.: +420 37 803 1113, fax : +420 37 803 6559 (Odbor sociálních služeb a matriky)

Úřední hodiny úřadu

Úřad městského obvodu tvoří starosta, 2 místostarostové uvolnění a 1 místostarosta neuvolněný, tajemník úřadu a další zaměstnanci města do úřadu městského obvodu zařazení.
Úřad se člení na odbory, které se dále mohou členit na oddělení.
Úřad městského obvodu plní úkoly obce a pověřeného obecního úřadu v přenesené působnosti, není-li Statutem, jiným právním předpisem města či zákonem stanoveno jinak. Úřad pomáhá radě a zastupitelstvu obvodu v zabezpečování samostatné působnosti města obvodu svěřené a plní úkoly, které mu zastupitelstvo nebo rada uložily.

Tajemník úřadu: Mgr. Petr Baloun

tel.: +420 37 803 6520

e-mail: balounp@plzen.eu

Tajemník úřadu městského obvodu organizuje činnost úřadu městského obvodu a je za jeho činnost v samostatné i přenesené působnosti odpovědný starostovi obvodu a tajemníkovi magistrátu. Ve vztahu k zaměstnancům je orgánem zaměstnavatele, řídí a kontroluje činnost všech pracovníků v úřadu zařazených, uzavírá a ukončuje jejich pracovní poměr a dává radě návrh na jmenování a odvolání vedoucích odborů, stanoví jejich platy podle zvláštního předpisu a plní další úkoly zaměstnavatele podle pracovně právních předpisů.

Poslední aktualizace: 30. 10. 2023, Knotek Miroslav