Městský obvod Plzeň 3
Úvod Úřad a samospráva Samospráva městského obvodu Představitelé a orgány obvodu

Představitelé a orgány obvodu

Zastupitestvo městského obvodu

Městské obvody jsou spravovány v rozsahu Statutu města Plzně zastupitelstvy městských obvodů volených podle zvláštního zákona občany města s trvalým bydlištěm v příslušném obvodu.

Rada městského obvodu

Rada městského obvodu je výkonným orgánem Plzně pro záležitosti v samostatné působnosti města, svěřené obvodům Statutem nebo jiným právním předpisem města, a vykonává též působnosti ve vztahu k úřadům městských obvodů, stanovené zákonem pro radu obce ve vztahu k obecnímu úřadu.

Starosta městského obvodu

Starosta obvodu řídí zastupitelstvo a radu obvodu a svolává jejich jednání, podepisuje jejich usnesení a plní úkoly starosty obce ve věcech svěřených Statutem nebo jiným právním předpisem města nebo zákonem do působnosti obvodu. Starosta stojí v čele úřadu městského obvodu. Starosta obvodu zastupuje město navenek ve věcech svěřených obvodu Statutem nebo jiným právním předpisem města nebo zákonem, nevyhradí-li si toto zastupování města primátor. K platnosti jednání starosty jménem města navenek je nezbytné předchozí schválení zastupitelstvem nebo radou obvodu ve všech věcech zákonem nebo Statutem či jiným právním předpisem města do působnosti zastupitelstva nebo rady vyhrazených.

Místostarosta městského obvodu

Místostarosta zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti, nemoci nebo dovolené. Zastupitelstvo obvodu může v případě potřeby zvolit i více místostarostů. Jsou-li místostarostové pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni, stanoví zastupitelstvo obvodu jejich působnost bez újmy práva starosty vyhradit si rozhodnutí i ve věcech stanovených do působnosti místostarosty.

Výbory městského obvodu

Zastupitelstvo města i zastupitelstva obvodů zřizují vždy výbor kontrolní a výbor finanční; jiné výbory zřizují dle své potřeby. Zřizování osadních výborů je vyhrazeno zastupitelstvům obvodů.

Poslední aktualizace: 30. 10. 2023, Knotek Miroslav