Městský obvod Plzeň 3
Úvod Úřad a samospráva Ztráty a nálezy

Ztráty a nálezy

Od 1.1.2014 nabyl účinnosti nový zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve kterém je mimo jiné upravena problematika ztrát a nálezů (§ 1045 až § 1065 zákona). Dle ustanovení § 1052 je ten, kdo najde ztracenou věc, povinen ji vydat vlastníkovi nebo tomu, kdo ji ztratil. Nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena a nejedná-li se o věc opuštěnou, odevzdá ji obci, na jejímž území k nálezu došlo. Město Plzeň vyhlásí odevzdaný nález obvyklým způsobem, a to zveřejněním na svých webových stránkách: https://nalezy.plzen.eu/

V případě, že věc bude nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, je nálezce povinen odevzdat tuto věc provozovateli tohoto zařízení.

Nalezené doklady (např. občanské průkazy, řidičské průkazy, cestovní pasy, platební karty apod.) vydané orgány veřejné správy, obsahující iniciály jejich majitele, jsou předány orgánu, který je vydal.

Byla-li movitá věc, která pro vlastníka měla zřejmě jen nepatrnou hodnotu, zanechána na místě přístupném veřejnosti, považuje se za opuštěnou bez dalšího. Opuštěné věci a odpad NEJSOU agendou ztrát a nálezů. Takovéto věci nebudou jako nález přijímány. Rovněž věci, které rychle podléhají zkáze, věci silně znečištěné, zapáchající, vlhké či plesnivé. Do agendy ztrát a nálezů také nespadají věci viditelně poškozené, jako např. nefunkční elektronika, televize, rádia, monitory apod., u nichž je mechanismus poškozen nebo chybí, a věc je nepoužitelná.

Nalezená zvířata na území města Plzně jsou odchytávána pouze městskou policií a v případě nezastižení nebo nezjištění majitele jsou umístěna v Útulku pro zvířata v nouzi na adrese Daimlerova 1219, Plzeň – Borská pole, 301 00 tel.: 724 317 314 stálá služba, více na https://utulekplzen.cz

Nalezené movité věci je možno v rámci pracovní doby odevzdat, popř. vyzvednout na Úřadu městského obvodu Plzeň 3, sady Pětatřicátníků 7, 9, odbor správní a vnitřních věcí – ztráty a nálezy. Kontakt: pan Polášek Svatopluk (referent ztráty, nálezy), tel.: +420 37 803 6420, e-mail: polaseksv@plzen.eu. V mimopracovní době můžete nalezené movité věci odevzdat na jakékoliv služebně městské policie či služebně PČR.

Přihlásí-li se o věc její vlastník nebo ten, kdo prokáže, že věc ztratil v zákonné lhůtě 3 let, je povinen:
a) před převzetím věci prokázat svoji totožnost,
b) prokázat vlastnické právo k věci nebo skutečnost, že věc ztratil,
c) sdělit městu dobu a místo, kdy a kde byla věc ztracena,
d) sdělit popis hledané věci
e) provést úhradu nákladů, které městu prokazatelně vznikly (např. poštovné, přepravné, parkovné),
f) zaplatit nálezné, pokud ho nálezce požaduje.

Nepřihlásí-li se nikdo o věc do jednoho roku od vyhlášení nálezu, může nálezce (obec nebo jiná osoba), které byla věc svěřena, nakládat s věcí jako poctivý držitel.
Uplynou-li 3 roky od vyhlášení nálezu, nabude nálezce (obec nebo jiná osoba), které byla věc svěřena, vlastnické právo k věci nebo k výtěžku za ni strženému.

Poslední aktualizace: 30. 10. 2023, Knotek Miroslav