Městský obvod Plzeň 3

Dotace obvodu

Informace k poskytování dotací z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2017

Poskytování dotací z rozpočtu MO 3 a uzavírání smluv o poskytnutí dotace se řídí zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

Využití dotací

Dotaci lze poskytnout na:
- prokazatelné náklady příjemce dotace, které jsou nezbytné, jejichž výše nepřesahuje výši obvyklou v daném místě a čase a které jsou identifikovatelné, účetně evidované, ověřitelné, podložené originálními účetními doklady a uvedené v rozpočtu schválené žádosti.

Dotaci nelze poskytnout zejména na:
- náklady na reprezentaci (tj. na dary a obdobná plnění);
- mzdy funkcionářů a odměny členů statutárních orgánů právnických osob;
- tvorbu kapitálového jmění;
- odpisy majetku;
- DPH, pokud může žadatel uplatnit nárok na odpočet DPH vůči finančnímu úřadu nebo požádat o její vrácení v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., v platném znění;
- daně, pokuty a sankce, úroky;
- nespecifikované (nezpůsobilé) výdaje tj. výdaje, které nelze účetně doložit;
- činnost politických stran a hnutí;

Žadatelé o dotace

Žadatelem o poskytnutí dotace z rozpočtu MO 3 mohou být fyzické a právnické osoby s trvalým bydlištěm nebo sídlem na území ČR, jejichž projekt je orientován na podporu rozvoje činností nekomerčního, neziskového a obecně prospěšného charakteru.

Žádosti o dotace

Žádosti o dotace v rámci jednotlivých dotačních programů se podávají v termínech zveřejněných na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup a elektronicky na internetových stránkách obvodu, popř. v tisku.

Žadatel musí podat žádost na předepsaném formuláři, k žádosti musí doložit povinné přílohy.

Zveřejnění smlouvy
Poskytovatel dotace zveřejní veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na své úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
 

Dokumenty ke stažení

- Zásady poskytování dotací z rozpočtu MO Plzeň 3 (plné znění)

- Žádost o poskytnutí dotace

Žádost o poskytnutí dotace z dotačního programu 

 

- Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže

- Podpora jednorázových sportovních aktivit

- Sociální oblast - podaná ruka

- Podpora kultury, kulturních aktivit a oživení veřejného prostoru – „Místo pro život“

- Podpora bezpečnosti a prevence kriminality

 

Informace k podávání žádostí

Úřad městského obvodu Plzeň 3, odbor ekonomický, sady Pětatřicátníků 7,9, 305 83 Plzeň

Jana Nekolová
Kancelář č. 50, 2. patro
Telefonní spojení: 378 03 6431
e-mail: nekolovaj@plzen.eu

Jindřiška Broučková
Kancelář č. 53, 2. patro
Telefonní spojení: 378 03 6433
e-mail: brouckova@plzen.eu

Poslední aktualizace: 13. 10. 2016, Lucie Hůrková