Městský obvod Plzeň 3

GDPR

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Dnem 25. 5. 2018 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, a souvisejících právních předpisů (dále jen Nařízení GDPR).

Úřad městského obvodu Plzeň 3 (dále jen ÚMO 3 nebo úřad) tímto informuje subjekty údajů o jejich právech požadovat za podmínek stanovených čl. 15 až 20 nařízení GDPR následující:
- obecné právo na informace o zpracování;
- právo na opravu či doplnění nepřesných nebo neúplných osobních údajů, které se vás týkají;
- právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů, aneb „právo být zapomenut“. Toto právo představuje povinnost správce zlikvidovat vaše osobní údaje, pokud je splněna alespoň jedna z následujících podmínek : osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování, subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, osobní údaje byly zpracovány protiprávně, osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti.
Právo na výmaz však není absolutní právo a nařízení GDPR upravuje řadu okolností, za kterých k výmazu i přes výše uvedené skutečnosti nedojde.
Právo na výmaz nebude uplatňováno v případech, je-li zpracování nezbytné: pro výkon práva na svobodu projevu a informace, pro splnění právní povinnosti, nebo pro splnění úkolů prováděných ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví, pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
V případě žádosti o výmaz budete vždy informováni, zda k výmazu došlo a v případě že ne, z jakého důvodu;
- právo omezení zpracování zpracovávaných osobních údajů úřadem;
- právo na přenositelnost zpracovávaných osobních údajů úřadem.

Subjekty údajů mají právo za podmínek stanovených čl. 21 nařízení GDPR podat proti zpracování svých osobních údajů, zpracovávaných ÚMO 3 námitky.
Výše uvedená práva je subjekt/stěžovatel oprávněn uplatnit na ÚMO 3 těmito způsoby:
– v písemné listinné podobě s úředně ověřeným podpisem;
– v elektronické formě (e-mail s kvalifikovaným nebo zaručeným elektronickým podpisem žadatele prostřednictvím elektronické podatelny ÚMO 3);
– prostřednictvím datové schránky žadatele;
– žadatel se osobně identifikuje správci předložením občanského průkazu nebo cestovního dokladu, o čemž je oprávněná osoba dotčeného úřadu povinna učinit relevantní záznam na předmětné žádosti.
Potvrzení vaší totožnosti je vyžadováno z důvodu zajištění ochrany, že práva nebudou zneužita jinými osobami, a také z důvodu, aby osobní údaje nebyly poskytnuty neoprávněně jiné osobě.
V souladu se zásadami nařízení GDPR jsou osobní údaje ve formě, které umožňují vaši identifikaci, uchovávány po dobu nezbytnou pro naplnění stanovených účelů zpracování v souladu se lhůtami uvedenými v příslušných právních předpisech, smlouvách, vnitřních předpisech správce nebo v uděleném souhlasu (pokud je udělen jen na omezenou dobu). Po naplnění účelu zpracování je zpracování osobních údajů ukončeno, nicméně dokumenty podléhající archivaci jsou nadále uchovávány pro archivační účely v souladu s příslušnými právními předpisy a spisovým a skartačním řádem.

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro ÚMO 3 vykonává zaměstnanec Magistrátu města Plzně Ing. Jiří Baumruk , e-mail: baumruk@plzen.eu, telefon +420 37 803 2207, Magistrát města Plzně, Kopeckého sady 11, č. dv. 15

ÚMO 3 nepředává osobní údaje do třetích zemí, nebo mezinárodním organizacím. V rámci ÚMO 3 nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování ve smyslu čl. 4 odst. 4 nařízení GDPR.

Poslední aktualizace: 30. 10. 2023, Knotek Miroslav