Městský obvod Plzeň 3

Žádosti o informace

Povinně zveřejňované informace (stránka je v úpravě)

1.Úplný oficiální název povinného subjektu.Oficiální název
2.Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost.Důvod a způsob založení
3.Popis organizační struktury povinného subjektu.Organizační struktura
4.Kontaktní poštovní adresa, tel., fax, oficiální e-mail, oficiální e-mail pro elektronický podpis (pokud existuje) a pro zaručený elektronický podpis (pokud existuje), jiné možné spojení.Kontaktní spojení
5.Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti.

Případné platby můžete poukázat:

19-929311/0100

6.Identifikační číslo organizace (IČO).75370
7.Daňové identifikační číslo (DIČ).CZ00075370
8.

1. Seznam hlavních dokumentů

 

2. Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok.

1. Koncepční dokumenty Města Plzně

2. Rozpočet v tomto a předchozím roce

9.Místo a způsob, jak získat příslušné informace, kde lze podat žádost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí.

Místo a způsob podání:

- podatelna

- sekretariát TAJ

10.Postup povinného subjektu při vyřizování podání občanů.Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, pokud speciální zákon nestanoví jinak
11.Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech.Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, hlava VIII
12.Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat.

Formuláře:

pro tisk

online podání

13.Popisy postupů (návody pro řešení životních situací).Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
14.

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí:

1. Neoficiální úplné znění zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

2. Právní předpisy statutárního města Plzně (jsou k nahlédnutí i v sídle povinného subjektu v úředních hodinách)

3. Vybrané právní předpisy České republiky

Nejdůležitější předpisy:

1. Neoficiální úplné znění zákona č. 106 1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

2. A) Právní předpisy města

2. B) Statut města Plzně

3. Vybrané právní předpisy ČR 

15.Sazebník úhrad za poskytování informací.Sazebník úhrad za poskytování informací - pdf
16.Licenční smlouvy Žádná licenční smlouva nebyla uzavřena
17.Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací.Výroční zprávy
18.Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu.nejsou

 

Poslední aktualizace: 5. 11. 2018, Lucie Bauerová