Městský obvod Plzeň 3

Sazebník úhrad

Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb. v platném znění o svobodném přístupu k informacím:

a) Mzdové náklady
Mimořádně rozsáhlým vyhledáním informace se z pohledu mzdových nákladů rozumí minimálně jedna hodina vykonané práce (časy všech zaměstnanců úřadu, podílejících se na vyřizování žádosti se sčítají).
Mzdové náklady za každou započatou hodinu vykonané práce
vedoucích zaměstnanců 210,- Kč
referentů 190,- Kč

b) Celkové náklady za telefonní, faxové a internetové služby
Paušál provozních nákladů /za každých započatých 10 minut/ 10,- Kč

c) Poštovné dle aktuálního sazebníku pošty.

d) Cena vlastních kopií, je-li informace poskytována formou fotokopie (nebo výstupem
z tiskárny), činí:
černobílá formát A4 jednostranná kopie z volných listů 2,00 Kč
oboustranná kopie z volných listů 3,00 Kč
jednostr. kopie z vázaných předloh 3,00 Kč
oboustr. kopie z vázaných předloh 5,00 Kč

černobílá formát A3 jednostranná kopie z volných listů 4,00 Kč
oboustranná kopie z volných listů 6,00 Kč
jednostr. kopie z vázaných předloh 5,00 Kč
oboustr. kopie z vázaných předloh 8,00 Kč

barevné kopírování nebo tisk - 5ti násobek za černobílé kopírování nebo tisk
Při pořízení kopií u externích dodavatelů coppy služeb bude účtována fakturovaná
částka.

e) Je-li informace poskytována formou záznamu na technickém nosiči, je cena vlastních kopií
dle bodu d) tohoto sazebníku.

V případě zpracování dat externím dodavatelem bude účtována fakturovaná částka

Jedná-li se o poskytnutí informace dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích
v aktuálním znění, budou účtovány sazby dle sazebníku uvedeného zákona.

f) Nepřesáhne-li celková vypočtená částka 100,- Kč, od zpoplatnění se upustí a informace bude poskytnuta na náklady úřadu. 
 

Poslední aktualizace: 26. 3. 2013, Lucie Bauerová