Městský obvod Plzeň 3

Mimořádné události

Tato stránka by vám měla pomoci, pokud se dostanete do těžké životní situace a nebudete si vědět rady, jak dále. Vždy se jedná o specializovaná odborná pracoviště, kde vám s vašim problém rádi pomohou a poradí. Stačí se na ně jen s důvěrou telefonicky obrátit. Každého z nás někdy něco trápí nebo se potřebuje na něco zeptat. Ne vždy je nablízku kamarád nebo dospělý, který by nám mohl pomoci. Někdy máme strach s nimi promluvit o tom, co nás tíží nebo to nemůžeme udělat z jiných důvodů. Tehdy se můžeme obrátit na některou z linek důvěry.

Linka důvěry a psychologické pomoci

377 462 312 (nonstop)

je registrovaná služba telefonické krizové pomoci, funguje nonstop od roku 1996 a je určena celé populaci.
Cílem služby je, aby se klient ve svojí obtížné/krizové/ situaci vyznal, měl představu a potřebné informace o tom, jak bude svoji situaci řešit a zůstal součástí svého přirozeného prostředí.Služba je kvalifikovaně a situaci přiměřeně poskytována na základě individuálních potřeb klienta s respektem k jeho základním lidským právům/ bez rozdílu pohlaví,rasy,původu,náboženské a sexuální orientace,řeči,handicapu,politického přesvědčení a postavení ve společnosti. Je provozována Epoché,o.s.

Regionální společnost pro péči o duševní zdraví „Epoché“ je nestátní neziskovou organizací. Hlavním předmětem činnosti je komplexní zdravotní a psychosociální péče o zranitelné a rizikové jedince a skupiny lidí v životní, vztahové nebo duševní krizi. Dále si klade za cíl i vzdělávání v oboru psychoterapie, pořádání odborných setkání k otázkám duševních krizí a nemocí , Public relations v péči o duševní zdraví.Společnost realizuje projekt Antero – resocializace duševně nemocného malíře Jiřího Kohouta, podpora jeho tvorby a stálá výstava v prostorách RIDZ.

Linka bezpečí pro děti

116 111 - bezplatná linka / webové stránky (chat)

Sdružení Linka bezpečí bylo založeno za účelem pomoci dětem a mladým lidem nejen v jejich obtížných životních situacích, ale i při jejich každodenních starostech a problémech. Sdružení je akreditováno v rámci systému sociálně-právní ochrany dětí v České republice. Sdružení je dále členem celosvětové asociace dětských linek důvěry Child Helpline International (CHI).

K naplňování našeho poslání poskytujeme sociální služby krizové pomoci.

Diakonie Západ

Diakonie Západ se zaměřuje na jedinečné služby lidem s těžkou poruchou autistického spektra, s mentálním a kombinovaným postižením, vyniká komplexní péčí o ohrožené děti a jejich rodiny, prostřednictvím dceřiných společností zaměstnává osoby s tělesným nebo mentálním znevýhodněním a sociálně podniká.

Diakonie Západ (dříve střediska v Plzni, Rokycanech a Merklíně) již více jak 20 let poskytuje sociální a duchovenské služby v západočeském regionu v oblasti péče a prevence. Pomáhá se zaměstnáváním lidí se zdravotním znevýhodněním a řeší jedinečné projekty. Rovněž je platformou pro řadu potřebných komunitních aktivit. Vizi Diakonie Západ lze shrnout do jedné věty: "Silná, jedinečná, efektivní a profesionální organizace, která dokáže naplnit hodnoty „velké diakonie“ na regionální úrovni.".

PORADNA PRO OBČANY V NESNÁZÍCH

PLUS PRO LIDI V KRIZOVÉ SITUACI

TERÉN PRO OHROŽENÉ OSOBY

Národní linka pomoci AIDS

800 144 444 - bezplatná linka 

(PO – ČT 13.00 – 18.00 hod., PÁ 13.00 – 16.00 hod

Praha 10, Šrobárova 48, při Státním zdravotním ústavu
Na lince odpovídají vyškolení odborníci z řad lékařů, psychologů a střední zdravotničtí pracovníci.
E-mail: renata.stankova@szu.cz

Psychiatrická ambulance (pouze první pomoc) - 378 218 378

Anonymní alkoholici (Plzeň)

775 193 339 / webové stránky

Anonymní alkoholici je společenství žen a mužů, kteří spolu sdílejí své zkušenosti, sílu a naději, že dovedou vyřešit svůj společný problém a pomoci ostatním k uzdravení z alkoholizmu. Jediným požadavkem pro členství v AA je touha přestat pít. Nemáme žádné povinné poplatky ani vstupné, jsme soběstační díky vlastním dobrovolným příspěvkům. Anonymní alkoholici nejsou spojeni s žádnou sektou, církví, politickou organizací či jakoukoliv jinou institucí. Nepřejí si zaplést se do jakékoli rozepře, neodporují, ale ani nepodporují žádné vnější programy. Našim prvotním účelem je zůstat střízliví a pomáhat ostatním alkoholikům střízlivosti dosahovat.

Toxikologické informační středisko

224 919 293 / 224 91 54 02 (akutní otravy)

Získáte pokyny jak poskytnout první pomoc a jak postupovat dále.

Připravte si: přesné informace o nehodě, celé jméno, rodné číslo, zdravotní pojišťovnu, zdravotníci také IČP (identifikační číslo pracoviště)

Žádáme lékaře, aby si v zájmu usnadnění a urychlení konzultace, lze-li to zjistit, předem vypočítali, jakým množstvím léku (účinné látky) se pacient intoxikoval. Zároveň také zkusit odhadnout nebo zjistit tělesnou hmotnost pacienta.
Krizové centrum Regionálního institutu duševního zdraví - 377 462 314

K-Centrum pro osoby mající problém s užíváním návykových látek

377 421 374 / 731 522 288 / webové stránky

Kontaktní centrum je odborné zařízení, které nabízí služby snižující rizika související s užíváním návykových látek. Poskytuje skupinu služeb lidem, kteří chtějí abstinovat a také podporu jejich rodičům a blízkým. Poskytuje skupinu služeb lidem, kteří aktuálně návykové látky užívají, současně mají zájem o snižování rizik, které s jejich braním souvisí.

Kontaktní centrum CPPT, o. p. s. (KC) poskytuje odborné sociální služby osobám od 15 let, které hledají podporu při řešení sociálních a zdravotních obtíží, do nichž se dostali oni sami či jejich blízcí (členové rodiny, přátelé atd.) v důsledku experimentování či pravidelného užívání návykových látek. Poskytované služby snižují rizika a důsledky zneužívání návykových látek, umožňují klientům najít bezpečný prostor pro řešení aktuálních problémů a hledání přijatelných cest ke zmírnění rizik dosavadního životního stylu a pro motivaci k životu bez návykových látek.

Poslední aktualizace: 16. 3. 2016, Lucie Bauerová