Městský obvod Plzeň 3
ÚvodÚřad a samosprávaPrezidentské volby 2018

Prezidentské volby 2018

Dne 28. 8. 2017 vyhlásil předseda Senátu Parlamentu ČR (rozhodnutím uveřejněným ve Sbírce zákonů pod č. 275/2017 Sb.) volby prezidenta republiky a stanovil dny jejího konání na pátek 12. ledna 2018 v době od 14.00 hod do 22.00 hod a sobotu 13. ledna 2018 v době od 8.00 hod do 14.00 hod.
Prezidentem republiky bude zvolen ten kandidát, který získá nadpoloviční většinu z celkového počtu platných hlasů oprávněných voličů, kteří se voleb zúčastnili a odevzdali platný hlas. V případě, že žádný z kandidátů nezíská tento počet hlasů, bude se konat druhé kolo v pátek a v sobotu 26. a 27. ledna 2018.

V případě, že volič bude chtít hlasovat v jiném volebním okrsku, než ve kterém je zapsán ve stálém seznamu voličů pro volby prezidenta republiky, může požádat (ode dne vyhlášení voleb) o vydání voličského průkazu:
osobně, nejpozději 2 dny před zahájením voleb, tj. do 10. ledna 2018 do 16.00 hod, (v případě konání druhého kola do 24. ledna 2018 do 16.00 hod) na ÚMO Plzeň 3, sady Pětatřicátníků 7-9, kancelář č. 2 v přízemí budovy
písemným podáním, opatřeným úředně ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 5. ledna 2018, (v případě konání druhého kola do 19. ledna 2018) na adresu ÚMO Plzeň 3, sady Pětatřicátníků 7-9, 305 83 Plzeň (u správních úřadů je ověření úředního podpisu pro účely voleb osvobozeno od správního poplatku podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů)
v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky voliče (IDS úřadu ufxbt4h) nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 5. ledna 2018 (v případě konání druhého kola do 19. ledna 2018)

Úřad předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu, a to i do zahraničí nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. od 28. prosince 2017.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková komise zřízena. V tomto případě je možno požádat, a to na telefonu 378 036 546 nebo 378 036 458, aby se členové okrskové volební komise dostavili ve dnech voleb s přenosnou volební schránkou. V průběhu voleb lze požádat okrskovou volební komisi o přenosnou volební schránku přímo ve volební místnosti.

V případě zájmu o funkci člena okrskové volební komise vyplňte dotazník. Vyplněný dotazník můžete odevzdat osobně (nejdéle do 8. 12. 2017) do podatelny ÚMO Plzeň 3, přízemí, dv. č. 11 nebo odeslat na e-mail: krydova@plzen.eu, popř. zaslat poštou na adresu ÚMO Plzeň 3, sady Pětatřicátníků 7-9, 305 83 Plzeň.

Informace k vydávání občanských průkazů:

► I. kolo

2. kolo

Oznámení o místě konání voleb:

Ke stažení zde (pdf)

POZOR! Došlo ke změnám sídel volebních místností u některých okrsků - více zde.

 

SEZNAMY VOLIČŮ

VOLIČSKÉ PRŮKAZY

DOTAZNÍK PRO ČLENY OVK

Poslední aktualizace: 3. 1. 2018, Lucie Hůrková