Městský obvod Plzeň 3
ÚvodŽivot v obvoduSeniorwebAktuality SeniorwebuOd 1. ledna začíná platit eNeschopenka. Co to znamená?

Od 1. ledna začíná platit eNeschopenka. Co to znamená?

INFORMACE PRO ZAMĚSTNAVATELE

Nová legislativa zavádí od 1. ledna 2020 povinnou elektronizaci rozhodování o dočasných pracovních neschopnostech, tedy tzv. eNeschopenku. Ta nahradí dosavadní „neschopenku“ papírovou. eNeschopenka zásadně zjednoduší tok informací, protože propojí povinně elektronicky hned tři subjekty – lékaře, zaměstnavatele a Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ).

CO SE OD 1. LEDNA 2020 PRO ZAMĚSTNAVATELE ZMĚNÍ:
• již nebude muset od zaměstnance přijímat a dále předávat okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) příslušné díly neschopenky potřebné k výplatě nemocenského;
• pro zaměstnavatele se již nebude vystavovat žádný díl rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti;
• informace o vzniku, trvání a ukončení pracovních neschopností svých zaměstnanců bude zaměstnavatel získávat elektronickou cestou od ČSSZ a bude k tomu mít k dispozici několik způsobů:
1. může být informován o dočasných pracovních neschopnostech svých zaměstnanců prostřednictvím notifikací zasílaných např. do datové schránky anebo na určený e-mail, pokud o ně požádá;
2. může využít služby ePortálu ČSSZ, která mu zobrazí detailní informace k dočasné pracovní neschopnosti jednotlivého zaměstnance i souhrnný přehled všech zpracovaných podání o dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců;
3. může využít služby „Data zaměstnavatelům o dočasné pracovní neschopnosti“ prostřednictvím kanálu APEP (VREP), používaného v současnosti pro příjem elektronických podání od zaměstnavatelů. Služba umožní průběžně automatizovaně stahovat do mzdového/personálního softwaru informace o dočasných pracovních neschopnostech zaměstnanců. Obdobně bude možné tyto informace stahovat i prostřednictvím systému datových schránek;
• uvedené možnosti (služby) bude mít zaměstnavatel k dispozici po přihlášení na ePortálu ČSSZ (k využívání služeb ePortálu ČSSZ může rovněž zaměstnavatel pověřit svého zaměstnance či jinou fyzickou nebo právnickou osobu);
• v případě, že pracovní neschopnost zaměstnance bude delší než 14 dnů, zasílá zaměstnavatel příslušné OSSZ výhradně elektronicky formulář „Příloha k žádosti o dávku“;
• v této příloze uvede kromě podkladů pro výpočet nemocenské dávky nově také informaci, jakým způsobem je zaměstnanci vyplácena mzda nebo plat (stejným způsobem se zpravidla bude zaměstnanci vyplácet nemocenské);
• po ukončení pracovní neschopnosti zaměstnance zasílá zaměstnavatel OSSZ nově hlášení s údaji potřebnými pro výplatu poslední dávky nemocenského.

A CO PRO ZAMĚSTNAVATELE ZŮSTANE STEJNÉ:
• zaměstnanec musí stejně jako doposud o své pracovní neschopnosti zaměstnavatele neprodleně informovat (telefonicky, e-mailem, SMS atd.);
• neschopenky vystavené na stávajícím pětidílném tiskopisu do 31. 12. 2019 budou dokončeny „postaru“, zaměstnavatel tedy po doručení „papírové“ neschopenky pojištěncem tuto předá příslušné OSSZ;
• postupy u ostatních dávek nemocenského pojištění nejsou zavedením eNeschopenky dotčeny, zaměstnavateli tedy budou i nadále předkládány papírové tiskopisy, které bude s Přílohou k žádosti o dávku předávat OSSZ. V těchto případech zatím neplatí povinnost elektronické komunikace.

DESATERO PRO POJIŠTĚNCE aneb co se mění a co zůstává

Pokud onemocníte a ošetřující lékař vás uzná dočasně práce neschopným, od 1. 1. 2020 vám dá pouze průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce (ne již 3 díly papírové neschopenky). Od lékaře můžete odejít přímo domů, protože už není třeba předávat, posílat či jinak doručovat zaměstnavateli papírovou neschopenku ani žádné jiné formuláře. Nemění se Vaše povinnost dodržovat režim stanovený lékařem a povinnost umožnit kontrolu jeho dodržování v prvních 14 dnech nemoci i zaměstnavateli, kterému z tohoto důvodu v uvedených dvou týdnech nahlašujete případnou změnu místa pobytu a vycházek. Nadále také máte povinnost nahlásit neprodleně zaměstnavateli (telefonicky, SMS zprávou, e-mailem), že jste onemocněli a lékař vás uznal dočasně práce neschopným. Průkaz práce neschopného, který vám lékař vytiskne a předá, je vaším dokladem, máte v něm zaznamenán termín příští návštěvy lékaře, čas povolených vycházek, záznam o nástupu/propuštění z lůžkové péče, záznam o předání do péče jiného lékaře apod., předkládáte ho také případné kontrole z OSSZ. Nemusíte sami žádat o náhradu mzdy ani o nemocenské, peníze obdržíte stejným způsobem, jako vám zaměstnavatel vyplácí mzdu (na stejný účet nebo adresu). V případě, že dostáváte mzdu v hotovosti, prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu do ciziny nebo do ciziny na účet jiného peněžního ústavu než banky, postupujete jako v následujícím bodě. Pořád přitom platí, že nemocenské vyplácí OSSZ do 30 dnů od doručení řádně vyplněných podkladů pro výplatu dávky. Chcete-li nemocenské poslat jiným způsobem nebo na jiný účet než je vám zasílána výplata, musíte tuto skutečnost sdělit OSSZ. Nejjednodušší je použít k tomu tiskopis „Žádost o změnu způsobu výplaty při dočasné pracovní neschopnosti“ (k dispozici je na webu ČSSZ), který lze odeslat elektronicky z ePortálu ČSSZ (zde je i ke stažení a ručnímu vyplnění) nebo písemně poštou na OSSZ, pod kterou spadá váš zaměstnavatel. Veškeré podklady a údaje k výpočtu nemocenského obdrží OSSZ elektronicky přímo od vašeho zaměstnavatele (u OSVČ má OSSZ potřebné údaje ve své evidenci). Informace o vyměřovacím základu, ze kterého se počítá výše dávky, bude jako dosud uvedena formou zprávy pro příjemce (při výplatě bankovním převodem) nebo na složence.

Jste-li osoba samostatně výdělečně činná - OSVČ (dobrovolně účastná nemocenského pojištění), bude vám nemocenské zasláno na účet, ze kterého hradíte pojistné na nemocenské pojištění, nebo na adresu, kterou eviduje vaše OSSZ v souvislosti s vyplácením dávek. Pokud chcete nemocenské poslat jiným způsobem nebo na jiný účet, musíte to sdělit OSSZ. Postup je stejný, jako výše u zaměstnanců a využívá se i stejný tiskopis „Žádost o změnu způsobu výplaty při dočasné pracovní neschopnosti“. Pokud vás během pracovní neschopnosti přebírá do péče jiný lékař, postačí předložit mu průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce (je na něm uvedeno číslo neschopenky). Zaměstnavateli nepředáváte žádné doklady o trvání pracovní neschopnosti ani o jejím ukončení, všechny tyto informace se dozví elektronicky z ČSSZ. Stejně jako jste však povinen informovat zaměstnavatele o Vaší návštěvě u lékaře a vzniklé pracovní neschopnosti, máte tu samou povinnost i u jejího trvání a ukončení.

Více informací k eNeschopence: www.cssz.cz/eneschopenka. Konkrétní informace k nároku, výši a výplatě nemocenského sdělí příslušná OSSZ (kontakty na jednotlivá pracoviště zde: http://www.cssz.cz/cz/kontakty) nebo odborníci call centra nemocenského pojištění na bezplatné informační telefonní lince 800 050 248.

Poslední aktualizace: 9. 12. 2019, Lucie Bauerová