Městský obvod Plzeň 3
ÚvodŽivot v obvoduMateřské školy

Mateřské školy

16. mateřská škola Plzeň, Korandova 11, příspěvková organizace

Mateřská škola se nachází ve středu města v přízemí bytového domu. Prostory jsou přizpůsobeny potřebám pro vzdělávání předškolních dětí. Svým prostorovým uspořádáním a volnějším režimem vytváří mateřská škola rodinné prostředí. Každá ze dvou tříd má svoji hernu, šatnu, sociální zařízení. Součástí MŠ je školní kuchyně a nedaleko budovy ve vnitrobloku je pěkná školní zahrada, vybavená dětskými prvky.

Provozní doba je od 6.00 hodin do 16.30 hodin. Kapacita MŠ je 44 dětí, počet tříd 2.

MŠ pracuje podle školního vzdělávacího programu s názvem "Pohodová školička". Děti mají pestrou nabídku k rozličným činnostem – pohybovým, výtvarným, pracovním, hudebním… Pravidelně se jezdí na delší dopolední vycházky a děti tak poznávají Plzeň i její okolí. Pro děti cizinců je organizována výuka českého jazyka, průběžná logopedická cvičení. Zájmovou činností je seznamování s anglickým jazykem, hra na flétnu, předškoláci se zúčastňují předplavecké výchovy. Třídy jsou vybaveny nábytkem, který odpovídá výchovným a zdravotním potřebám dětí, je zde dostatek pomůcek ke hrám, sportu, ke vzdělávání. Pomůcky jsou podle potřeb obnovované a doplňované.
Spolupracujeme se16.ZŠ - návštěvy 1. tříd…, organizujeme odpolední tvořivé dílny, setkávání s rodiči formou besed a oslav.

22. mateřská škola Plzeň, Z. Wintra 19, Mánesova 67, nám. Míru 4, příspěvková organizace

Mateřská škola se nachází v klidné části Městského obvodu Plzeň 3. Má tři pracoviště, vždy po dvou třídách. Pracoviště Z. Wintra 19 a Mánesova 67 jsou jednopatrové vily v klidném prostředí starší zástavby. Obě mají svou vlastní školní jídelnu. Pracoviště nám. Míru 4 využívá rozlehlé prostory 2. patra budovy, ve které se nachází také školní družina 10. ZŠ Plzeň a 10. školní jídelna Plzeň, která zajišťuje stravování dětí a zaměstnanců tohoto pracoviště. Každé pracoviště má vlastní školní zahradu. Zahrady jsou účelně vybaveny, podněcují děti k pohybovým aktivitám, ke hrám s přírodními materiály a k aktivitám podporující vztah k přírodě a pozorování změn v přírodě.

Provozní doba je na pracovištích Z. Wintra 19 a nám. Míru 4 od 6.30 do 16.30 hodin, na pracovišti Mánesova 67 od 6:30 do 16:00 hodin. Kapacita MŠ je 139 dětí, počet tříd 6.

Vizí naší mateřské školy je vytvořit bezpečné prostředí pro všechny děti, kde budou respektovány jejich zájmy, potřeby a individualita a kde budou mít příležitost prožívat, zkoumat, tvořit, zkoušet, samy se rozhodovat a spolupracovat s ostatními. Školní vzdělávací program s názvem "Kouzelnými vrátky tam a zase zpátky" vytváří podmínky k jejímu naplňování. Vybavení tříd poskytuje dětem pestrou a moderní nabídku hraček a učebních pomůcek pro rozvoj všech vzdělávacích oblastí dítěte.
Systematicky a cíleně se věnujeme logopedické prevenci. V každé třídě působí učitelka s odborností logopedická asistentka. Součástí školního vzdělávacího programu je hravé seznamování s angličtinou, plavecký kurz, návštěvy solné jeskyně, saunování v Infrasauně přímo v mateřské škole, keramické tvoření s možností vypalování ve vlastní keramické peci. Nabízíme dětem činnosti s moderními technologiemi, které podporují logické myšlení dětí. Pozornost věnujeme oblasti stravování dětí. Pokrmy připravujeme moderním způsobem, v souladu se zdravým životním stylem. Používáme kvalitní čerstvé základní potraviny a dbáme na pestrost jídelníčků. Významnými partnery při výchově a vzdělávání dítěte jsou pro nás rodiče. Nabízíme možnost konzultačních hodin, pořádáme společné akce s dětmi a rodiči.
Spolupracujeme se ZČU fakultou pedagogickou, zajišťujeme odbornou pedagogickou praxi studentům v oboru předškolní pedagogika. Dále spolupracujeme se Speciálním pedagogickým centrem a Pedagogicko psychologickou poradnou.

24. mateřská škola Plzeň, Schwarzova 4, příspěvková organizace

Jednopatrová budova byla postavena v roce 1952 a sloužila původně jako závodní jesle pro zaměstnance podniku Škoda. V roce 1991 z důvodu ekonomického a ubývání dětí bylo jedno oddělení jeslí upraveno pro potřeby 3 - 7 letých dětí a od září 1991 se otevřela jedna třída mateřské školy, která do roku 1992 sloužila jako odloučené pracoviště 27. MŠ, Dvořákova ulice stále jako škodovácké zařízení. Do mateřské školy byly umisťovány přednostně děti zaměstnanců podniku Škoda, v roce 1995 pronajal podnik Škoda budovu Magistrátu města Plzeň pro účely mateřské školy a v roce 1996 Magistrát města Plzně budovu odkoupil.

Provozní doba je od 6.30 hodin do 16.00 hodin, s prodlouženým provozem po domluvě se zřizovatelem do 16.30 hodin. Kapacita MŠ je 75 dětí, počet tříd 3.

Zaměřujeme se na celkový rozvoj dítěte, na co největší samostatnost, rozhodování, environmentální výchovu - spolupracujeme se Střediskem ekologické výchovy Ametyst a na prevenci týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví dětí - s Policií a Hasiči. Tvořivé činnosti v rámci školního programu - tělovýchovné, výtvarné, pracovní , hudební, flétna. Děvčata se seznamují s tvořením z keramické hlíny a chlapci s prací dřevem. S nejstaršími dětmi navazujeme na činnost dětského hasičského družstva Soptíků – posilování fyzické kondice s využitím vybavení zahrady MŠ překážkami pro hasičský sport a získávání zkušeností – manipulace s hasičským vybavením. Pravidelně ve spolupráci s městskou policií probíhá dopravní výchova nejstarších dětí. Zajišťujeme pro nejstarší děti po celý školní rok plaveckou výuku. Seznamování s anglickým jazykem nejstarších dětí probíhá v rámci třídního plánování během školního roku pod vedením učitelek. Dále se na MŠ věnujeme i prevenci správné výslovnosti – na všech třídách působí učitelky, které absolvovaly kurz „Asistent logopeda“
Na třídách se postupně vyměnil nábytek, který odpovídá výchovným a zdravotním potřebám dětí, je zde dostatek pomůcek ke hrám, sportu, ke vzdělávání. Je zde i vypalovací pec a hrnčířský kruh, bazén, hasičská překážková dráha a malé dopravní hřiště. Na zahradě je jezírko a záhonky na pěstování zeleniny.

27. mateřská škola Plzeň, Dvořákova 4, Dvořákova 18, příspěvková organizace

Prostorná čtyřtřídní hlavní budova 27. MŠ i nedaleké dvoutřídní odloučené pracoviště se nachází v Plzni na Borech, v jedné z nejhezčích i nejklidnějších čtvrtí krajského města. Obě budovy obklopují zahrady, které prošly rozsáhlou rekonstrukcí. Zahrady jsme pro děti vytvořili tak, aby byly pro děti velmi pestré, podnětné, rozvíjely je a probouzely v nich vztah k přírodě.

Provozní doba na hlavní budově (Dvořákova 4) je od 6.30 hodin do 16.30 hodin. Provozní doba na odloučeném pracovišti (Dvořákova 18) je od 6.30 hodin do 16.00 hodin. Kapacita mateřské školy je135 dětí, počet tříd celkem je 6. Třídy mají maximální kapacitu naplnění 25 dětí (mimo jedné třídy s počtem –10 dětí) různého pohlaví a věku. Součástí MŠ je i prostorná a dobře vybavená školní kuchyně s denní kapacitou 146 jídel. A musíme konstatovat, že nám vaří dobře a zdravě. Na odloučené pracoviště se jídlo dováží a v kuchyňce se jídlo vydává.

Při prvním pohledu na objekt naší MŠ jistě každého upoutá nevšední vzhled. Fasáda v žlutooranžové kombinaci je pomalována obrázky členů rodiny želviček. Tato skutečnost byla vybrána záměrně. Chceme totiž vytvořit dětem takové prostředí a podmínky, ve kterých se budou cítit bezpečně a naše škola se jim stane druhým domovem (název ŠVP: “Být spokojený jako želva“). V takovém duchu je vyzdoben i interiér mateřské školy. Používáme převážně přírodních materiálů, veselých barev, výtvory dětí i dospělých.
Každá ze šesti tříd mateřské školy je vybavena dětským nábytkem s vysokou funkčností a estetickou hodnotou doplněným různými koši či krabicemi. Výška nábytku odpovídá vzrůstu dětí. Herny jsou vybaveny šplhadly, které slouží k pohybovému rozvoji dětí. Vše je uzpůsobeno tak, aby děti samy rozhodovaly o druhu své pohybové aktivity. Ve třídách jsou umístěny i horolezecké stěny, které rozšiřují pohybovou nabídku a uspokojují i hyperaktivní děti. Sociální zařízení je vybavené vodovodními bateriemi s namíchávanou vodou (děti se mohou samostatně obsluhovat bez nebezpečí, že se opaří). K rozvoji sebeobslužných činností přispívá též vybavení tříd termonádobami, které se nenáročně obsluhují a děti se mohou napít bez asistence druhé osoby. Na pitný režim klademe mimořádný důraz.

32. mateřská škola Plzeň, Resslova 22, příspěvková organizace

Mateřská škola je třípodlažní budova umístěna ve středu města. Má čtyři třídy, dvě ložnice. V přízemí je školní kuchyně a jídelna pro všechny třídy, dvě samostatné šatny a jedna dvojitá šatna. Budova je vytápěna dálkově. Vedle budovy je malá zahrada s pískovištěm, altánem a dětskými prvky.

Provozní doba je od 6.00 hodin do 16.30 hodin. Kapacita MŠ je 100 dětí, počet tříd 4.

Pracujeme s dětmi podle školního vzdělávacího programu: „ I když jsme každý jiný, jsme jako prsty jedné ruky.“ Děti mají pestrou nabídku k rozličným činnostem: cvičení, čáry máry (grafomotorika), výtvarné činnosti, hudebně pohybové činnosti, jazykové a dramatické činnosti. Dále je ve všech třídách provozována logopedická prevence, hlavně u dětí předškolního věku. Děti s cizím mateřským jazykem jsou doučovány česky. Máme předplavecký výcvik pro předškoláky. Třídy se postupně vybavily novým nábytkem, který odpovídá výchovným a zdravotním potřebám dětí, je zde dostatek pomůcek ke hrám, sportu, ke vzdělávání. Tato mateřská škola se účastní sportovních soutěží. Spolupracujeme se ZUŠ a se třemi ZŠ.

44. mateřská škola Plzeň, Tomanova 3,5 příspěvková organizace

MŠ byla původně umístěna na Borech ve vile U Svépomoci 11, od roku 2001 se nachází v nově vybudovaných prostorách více podlažní budovy .V přízemí je moderně vybavena jídelna, v patře tři třídy se šatnami, hygienickým zařízením a zázemím pro personál. Mimo těchto prostor se zde nachází relaxační místnost a divadélko. Prostory jednotlivých tříd jsou členité a umožňují svým atypickým řešením udržení rodinné atmosféry. Je zde také vytvořen prostor pro rozvoj dramatizačních schopností ,, Kouzelná komnata". Ke škole patří krásná, velká zahrada.

Provozní doba je od 6.30 hodin do 16.30 hodin. Kapacita MŠ je 75 dětí, počet tříd 3.

Na škole se pracuje podle Školního vzdělávacího programu s názvem "Se srdíčkem na dlani". Děti mají pestrou nabídku k rozličným činnostem – pohybovým, výtvarným, pracovním, hudebním a jazykovým . Další zájmová činnost je ve spolupráci s jazykovou agenturou SUN - anglický jazyk, celoroční plavecký výcvik , pohybové vstupy Dětské jógy a Zumby pro děti. Dle zájmu rodičů je organizován kurz ledního bruslení. Třídy jsou vybaveny moderním nábytkem, který odpovídá výchovným a zdravotním potřebám dětí, je zde dostatek pomůcek ke hrám, sportu a vzdělávání. Na zahradě je několik zahradních prvků, tři pískoviště a po propojení zahrad je zde projekt Kouzelná zahrada - úprava zeleně, jezírko. ,Kouzelná zahrada" je každoročně zahájena a ukončena slavností.
Rozvinutá spolupráce se střediskem Rané péče, Střediskem ekologické výchovy, Pedagogickou fakultou, Policií ČR a s myslivci. MŠ se zúčastnila soutěže.

49. mateřská škola Plzeň, Puškinova 5, příspěvková organizace

Mateřská škola je umístěna v samém historickém centru města vedle židovské synagogy s meditační zahradou M. Horníčka. Jedná se se komplex tří budov propojený spojovací chodbou. Mateřská škola má velice pěkně uspořádanou prostornou zahradu se vzrostlými stromy a herními prvky, která je pravidelně odborně udržovaná. Mš získala finanční prostředky z dotace Fondu životního prostředí města Plzně na 3etapy v projektu „ Naše rozkvetlá zahrada“ na revitalizaci a dosadbu nové zeleně a herní prvek a dotaci z nadačního příspěvku ČEZ „ Oranžové hřiště“ na zahradní herní prvky.

Provozní doba je od 6.30 hodin do 16.30 hodin, jesle od 6.00 do 16.00 hodin. Kapacita MŠ je 75 dětí, počet tříd 3 (Krtečci, Medvíďata, Včelky). Jeslové oddělení „Broučci“ má kapacitu 15 dětí.

Mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu PV: „Se čtyřlístkem, celým školním rokem“, motto školy: „Poznávej, ochraňuj a měj rád“. Zaměřujeme se na přípravu dětí na ZŠ, probíhá ekologická výchova, rozvoj tělesných aktivit. Na škole probíhá na 2. třídě seznamování s angličtinou- „Angličtina hravou formou“, pro předškoláky předplavecký kurz v bazénu “SK Radbuza Plzeň“. Organizujeme výuku českého jazyka pro děti cizinců. Pořádáme divadelní představení, školní výlety, tvořivé dílny s rodiči a zahradní slavnosti se společným táborákem. Pro děti a rodiče jsou v rámci projektu „ Celé Česko čte dětem“ předčítány knihy známými herci. Rozvinutá spolupráce se 17. ŽŠ- návštěvy předškoláků v 1. třídách, sportovní dopoledne se žáky 17. ZŠ ke Dni dětí na školní zahradě. Na škole probíhají besedy s Městskou policií, akce BESIP a dobrovolnými hasiči, spolupráce s organizací Ponton a Centrem na podporu integrace cizinců pro Plzeňský kraj.

55. mateřská škola Plzeň, Mandlova 6, příspěvková organizace

Mateřská škola stojí na okraji Plzně na Borech v Mandlově ulici ve vnitrobloku nedaleko Borského parku a Českého údolí. Je tvořena třemi jednopatrovými budovami a hospodářskou budovou s kuchyní, prádelnou a sborovnou. Budovy jsou spojeny nezaskleným koridorem. V každém pavilonu jsou dvě velké třídy, každá třída má svoji šatnu, hernu a hygienické zařízení. Školu obklopuje velká, hezká a účelně vybavená zrekonstruovaná zahrada, která je vybavena herními prvky, lanovkou, bludištěm a vyvýšenými záhony, ve kterých mohou děti pěstovat drobné rostliny, zeleninu a bylinky.

Provozní doba je od 6.30 hodin do 16.30 hodin. Kapacita MŠ je 150 dětí, počet tříd 6.

Na škole se pracuje podle školního vzdělávacího programu s názvem "Trnkova kouzelná zahrada" neboli Cesta z mateřského objetí vede přes poznání světa i s jeho nástrahami až do života. Chceme vytvářet vztah k lidským hodnotám, které jsou dětem srozumitelné – odpovědnost za svůj život i za své zdraví, vzájemné respektování, cit pro kamarády, ohleduplnost, úcta k lidským hodnotám, kladný vztah k přírodě, k životnímu prostředí. Předškoláci mají možnost se zúčastnit předplaveckého výcviku. Třídy jsou standardně vybavené účelným nábytkem, pomůckami a hračkami. Třídy jsou věkově smíšené. Spolupráce s dalšími institucemi – ZČU – fakulta pedagogická – praxe studentů souvislé i náslechové, klinický seminář, 11. a 26. ZŠ – společné akce, divadelní představení, konzultace s učitelkami prvních tříd, sportovní odpoledne, využívání tělocvičny školy, ZUŠ, knihovna Plzeň Bory.
Zapojení školy do projektů : JČU – účast v projektu „Podpora vzájemného učení pedagogů MŠ“, CRPR, o.p.s. - účast v projektu „Realizace lokálních sítí mateřských škol v gramotnostech“.
Rozvinutá spolupráce se ZČU - fakultou pedagogickou a s 26.ZŠ - soutěže a další společné akce.

61. mateřská škola Plzeň, Nade Mží 3, Na Průhonu 9, příspěvková organizace

Kmenová mateřská škola Nade Mží 3 se nachází v Předních Skvrňanech nad údolím řeky Mže. Tři budovy jsou spojeny prosklenou chodbou. Škola je umístěna ve velké zahradě, kde je pod vzrostlými stromy dostatek stínu pro hru dětí. Zahrada je vybavena pískovišti a řadou herních prvků. Asfaltové chodníky děti využívají pro jízdu na koloběžkách. Odloučené pracoviště Na Průhonu 9 se nachází v městské čtvrti Zátiší v rodinné vile se zahradou. Zahrada byla v letech 2017-2018 za pomoci nadačního fondu Zelený Poklad nově upravena. V přední části je dešťová zahrádka, která řeší zachytávání dešťové vody na pozemku školy a tři záhonky pro experimentování dětí s pěstováním rostlin. V zadní části je pískoviště, několik herních prvků a dostatečně velký chodník pro jízdu koloběžek.

Provozní doba Nade Mží je od 6.00 hodin do 16.30 hodin. Provozní doba Na Průhonu je od 6.00 hodin do 16.00 hodin. Kapacita obou pracovišť je 137 dětí, počet tříd 6.

Na škole se pracuje podle školního vzdělávacího programu s názvem „Zazpíváme sluníčku naši milou písničku“. Naším cílem je vstřícná a hravá mateřská škola, zaměřená na všestranný rozvoj dětí předškolního věku s rozšířenou nabídkou v oblasti hudební výchovy. Snažíme se dětem zajistit bezpečné a klidné prostředí. Podporujeme zdravý životní styl s dostatkem pohybu, s přiměřenou stravou s dostatkem ovoce a zeleniny. Program mateřské školy je rozšířen o řadu kulturních a sportovních akcí, předškoláci Nade Mží navštěvují plavecký kurz, předškoláci Na Průhonu navštěvují pravidelně tělocvičnu SOKOL Plzeň – Skvrňany. Na obou pracovištích probíhá hravou formou výuka angličtiny. Třídy jsou vybaveny novým nábytkem se spoustou zajímavých stavebnic, didaktických hraček a knih. Dostatek prostoru je věnován pohybu dětí, mateřská škola Nade Mží má vybavenou tělocvičnu. Nezaostáváme ani v oblasti ICT, Nade Mží je interaktivní tabule, Na Průhonu dotyková televize.
Mateřská škola je zapojena do projektů „Obědy do škol“ a do Šablon. Mateřská škola spolupracuje s řadou institucí, např. se základními a mateřskými školami ve Škvrňanech, se ZUŠ Terezy Brzkové, s PPP, s SPC, s VŠ, s Policií ČR, s domovem pro seniory.

63. mateřská škola Plzeň, Lábkova 30, K. Steinera 27, příspěvková organizace

Mateřská škola je složena ze dvou pracovišť. Ředitelství a šest tříd jsou v Lábkově ulici a čtyři třídy v ulici Karla Steinera.

Provozní doba je od 6.00 hodin do 16.30 hodin. Kapacita MŠ je 252 dětí, počet tříd 6.

Děti tráví v mateřské škole většinu dne, chceme proto, aby se u nás cítily dobře a chodily k nám rády. V tomto věku jsme pro ně druhým domovem, čemuž odpovídá i celkové prostředí. Veselé barvy, hračky, různé prolézačky, na zdech obrázky malých umělců, to všechno dohromady vytváří ideální prostředí pro hru i nenásilné učení. Součástí mateřských škol je přímý vstup do zahrad, které jsou vybaveny herními prvky, dopravními hřišti a sportovními minihřišti.
Koncepci vzdělávání zaměřujeme na všestranný rozvoj dětské osobnosti se zvláštním důrazem na vztah k pohybu a k přírodě. V každé třídě působí paní učitelky, které připravují herní i vzdělávací program v souladu se školním vzdělávacím programem. S dětmi pracují po celý den, takže i v době volných her, řízených činností, stravování či pobytu venku. Jejich kvalifikační předpoklady napomáhají dětem v adaptaci, jejich odborné znalosti umožňují zařazovat individualizovaný přístup ke vzdělávání každého jedince. Do mateřské školy pravidelně dochází školský logoped, který ve spolupráci s pedagogickým týmem pomáhá potřebným dětem s rozvojem komunikačních dovedností. V rámci programu naší mateřské školy je také široká nabídka zájmových aktivit, které napomáhají rozvíjet talent a prohlubují zájem dětí o nové poznání nebo dovednosti. Kromě vzdělávání se také specializujeme se na racionální stravovací a pitný režim, přičemž osvojení správných stravovacích návyků a základů správné životosprávy je samozřejmostí. Aby měly děti dostatek energie a dobře prospívaly, je pro ně jídlo připravováno podle zásad zdravé výživy

70. mateřská škola Plzeň, Waltrova 26, příspěvková organizace

Mateřská škola se nachází ve Waltrově ulici ve Skvrňanech (směrem na Vejprnice). Je umístěna v místech bývalého lomu a má překrásnou atypickou zahradu se vzrostlými stromy a zahradními prvky určenými k dětským hrám. Budova se skládá ze dvou jednopodlažních pavilonů navzájem propojených administrativní budovou se školní kuchyní.

Mateřská škola je pětitřídní s kapacitou 127 dětí a třídy jsou věkově smíšené. Pouze pátá třída je určena výhradně dvouletým dětem. Třídy mají prostornou hernu, sociální zařízení a svou velikostí jsou nadstandartní.

Veškerá činnost a vzdělávací nabídka je k nahlédnutí ve Školním vzdělávacím programu „Rok se skřítkem Waltříkem“ na webových stránkách školy. Zájmové činnosti v rámci školního vzdělávacího programu zdarma – denně seznamování s angličtinou, hra na flétnu, seznamování s interaktivní tabulí, školáček – příprava na školu. Placené - nabídka plaveckého výcviku a kurzu bruslení, v každé třídě je logopedická asistentka. Vybavení tříd je na velmi dobré úrovni. Všechny třídy mají k dispozici tělocvičnu zřízenou z bývalých ložnic.
Mateřská škola spolupracuje s řadou organizací - Wattsenglish, ZUŠ, 33.ZŠ, 15.ZŠ, SOUE, Lví očko - screeningové vyšetření zraku dětí 1x ročně zdarma, EDULAB, Rodiče vítáni, Recyklohraní, Talentovaní cz,Česká obec sokolská, Zdravá 5, Viktoria Plzeň, Nadace sportující mládeže, oddělení sociální péče FN Plzeň, s Hasiči a další.

Poslední aktualizace: 11. 4. 2019, Lucie Bauerová