Městský obvod Plzeň 3
ÚvodŽivot v obvoduMateřské školy

Mateřské školy

16. mateřská škola Plzeň, Korandova 11, příspěvková organizace

Mateřská škola se nachází ve středu města v přízemí činžovního domu. Prostory jsou přizpůsobeny potřebám pohybu a vzdělávání dětí. Svým prostorovým uspořádáním a volnějším režimem vytváří mateřská škola rodinné prostředí. Jsou zde 2 třídy, 2 ložnice, 2 šatny dětí, sociální zařízení, ředitelna, kabinet pro zaměst.. Součástí MŠ je školní kuchyně a nedaleko budovy i školní zahrada. Prostory jsou vytápěny plynovými kamny, voda je ohřívána plynovými a elektrickými ohřívači.

Provozní doba je od 6,00 hodin do 16,00 hodin, po domluvě s rodiči do 16,30 hodin
Kapacita 44 dětí, počet tříd 2

Na škole se pracuje podle Školního vzdělávacího programu s názvem "Cestička k poznávání světa a života". Děti mají pestrou nabídku k rozličným činnostem – pohybovým, výtvarným, pracovním, hudebním. Další zájmová činnost je kroužek rukodělný, jazykový, turistický a předškoláci se zúčastňují předplavecké výchovy, seznamování s počítačem a dále se na MŠ věnují výuce mluveného slova s logopedických dohledem. Třídy jsou vybaveny novým nábytkem, který odpovídá výchovným a zdravotním potřebám dětí, je zde dostatek pomůcek ke hrám, sportu, ke vzdělávání. Pomůcky jsou podle potřeb obnovované a doplňované.

Rozvinutá spolupráce s 33.ZŠ - návštěvy 1. tříd, oslava Dne dětí-standardní spolupráce s ZUŠ a s divadlem Alfa.

22. mateřská škola Plzeň, Zikmunda Wintra 19, příspěvková organizace

Mateřská škola je umístěna v rodinném domku v klidném prostředí starší zástavby, součástí objektu je rozsáhlá školní zahrada s účelovým vybavením - pískoviště, dětskými prvky a je doplněna účelovou zelení - záhonky drobných rostlin a bylinek. Její odloučené pracoviště se nachází v jednopatrové vilce v Mánesově ulici v rozsáhlé zahradě ve vilové čtvrti na Jižním předměstí Bor, která je vybavena pro činnosti a pobyt dětí a je maximálně využita. Další odloučené pracoviště je umístěno ve školní jídelně 10.ZŠ náměstí Míru. Část zahrady půjčuje 10.ZŠ a jídelna 10.ZŠ zajišťuje stravování.

Provozní doba je od 6,30 hodin do 16,00 hodin
Kapacita 139 dětí, počet tříd 6

Na škole se pracuje podle školního vzdělávacího programu s názvem "Kouzelnými vrátky tam a zase zpátky". Děti mají pestrou nabídku pohybové a sportovní aktivity, ekologickou výchovu, environmentální výchovu - poznávání vztahů a závislostí v přírodě, ovlivňování prostředí. Nadstandardní činnost je zaměřena na výuku angličtiny, plavání a hru na flétnu. U jednotlivých tříd se postupně vyměňuje nábytek, který odpovídá výchovným a zdravotním potřebám dětí, je zde dostatek pomůcek ke hrám, sportu, ke vzdělávání. MŠ nabízí dále saunování dětí v infra-sauně přímo v zařízení a keramickou dílnu.

Každoroční setkání s americkými veterány. MŠ přispívá na chov plameňáka v Zoo. Na školní zahradě se konají tvořivá odpoledne.

24. mateřská škola Plzeň, Schwarzova 4, příspěvková organizace

Jednopatrová budova byla postavena v roce 1952 a sloužila původně jako závodní jesle pro zaměstnance podniku Škoda.V roce 1991 z důvodu ekonomického a ubývání dětí bylo jedno oddělení jeslí upraveno pro potřeby 3 - 7 letých dětí a od září 1991 se otevřela jedna třída mateřské školy, která do roku 1992 sloužila jako odloučené pracoviště 27. MŠ, Dvořákova ulice stále jako škodovácké zařízení. Do mateřské školy byly umisťovány přednostně děti zaměstnanců podniku Škoda, v roce 1995 pronajal podnik Škoda budovu Magistrátu města Plzeň pro účely mateřské školy a v roce 1996 Magistrát města Plzně budovu odkoupil.

Provozní doba je od 6,30 hodin do 16,00 hodin
Kapacita 75 dětí, počet tříd 3

Zaměřujeme se na celkový rozvoj dítěte, na co největší samostatnost, rozhodování, enviromentální výchovu - spolupracujeme se Střediskem ekologické výchovy Ametyst a na prevenci týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví dětí - s Policií a Hasiči. Zájmové činnosti v rámci školního programu - tělovýchovné, výtvarné, pracovní , hudební. Děvčata se seznamují s keramikou a chlapci se dřevem. Pro zájemce zde funguje dětské hasičské družstvo Soptíků, flétna, a je zde i dopravní výchova. Další zájmová činnost je výuka anglického jazyka, hudebně pohybová výuka a plavání. Dále se na MŠ věnují výuce mluveného slova s logopedických dohledem. 4 - 5 krát do roka MŠ vydává pro rodiče vlastní "Zpravodajníček" informace o akcích školy.

Na třídách se postupně vyměnil nábytek, který odpovídá výchovným a zdravotním potřebám dětí, je zde dostatek pomůcek ke hrám, sportu, ke vzdělávání. Je zde i vypalovací pec a hrnčířský kruh, bazén, hasičská překážková dráha a malé dopravní hřiště. Na zahradě je jezírko a záhonky na pěstování zeleniny.

Na škole působí od 1999 " Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při 24. MŠ" Pomocí grantů je vylepšováno prostředí zahrady MŠ.

27. mateřská škola Plzeň, Dvořákova 4, příspěvková organizace

Mateřská škola je čtyřtřídní budova s nedaleko umístěným jednotřídním odloučeným pracovištěm ve vilce rodinného typu na Borech. Obě budovy obklopují zahrady, které jsou velmi pestré, podnětné a probouzejí v dětech vztah k přírodě. Každá z pěti tříd má svoji hernu vybavenou k pohybovým aktivitám tak, aby uspokojily i hyperaktivní děti. Ke každé třídě náleží samostatná šatna. Součástí zařízení je prostorná a dobře vybavená školní kuchyně.

Provozní doba je od 6,30 hodin do 16,00 hodin
Kapacita 125 dětí, počet tříd 5

Jedním z cílů je vytvořit dětem takové prostředí a podmínky, ve kterých se cítí bezpečné a škola se dětem stane druhým domovem, název školního vzdělávacího programu "Být spokojený jako želva" . Zájmové činnosti v rámci školního programu - preference pohybových aktivit, zdravá výživa, a směřování k modernímu životnímu stylu. Výchova k ekologickému cítění hlavně při pobytu venku - v parku, v lese, na výletě. Další zájmová činnost je výuka anglického jazyka, hudebně pohybová výuka a plavání . Další aktivita je dramatický kroužek pod vedením pedagogů ZUŠ. Ve třídách a hernách se postupně vyměnil nábytek. Zahrada je vybavena brouzdalištěm, horolezeckou stěnou, prohazovadly a dalšími dětskými prvky.

Škola má novou keramickou dílnu a tělocvičnu. Vše je vybudované v suterénních prostorách zařízení.

Spolupráce mateřské školy je zejména s tělovýchovnými institucemi jako například Katedra tělovýchovné výchovy FAV ZČU Plzeň, TJ Radbuza apod.

32. mateřská škola Plzeň, Resslova 22, příspěvková organizace

Mateřská škola je třípodlažní budova umístěna ve středu města. Má čtyři třídy, jednu ložnici a tělocvičnu. V přízemí je školní kuchyně a jídelna pro všechny třídy, dvě samostatné šatny a jedna dvojitá šatna.V suterénu jsou nevyužité sklepy. Budova je vytápěna plynovými tělesy.Vedle budovy je malý dvorek s pískovištěm, altánem a dětskými prvky, který má nevyhovující povrh.

Provozní doba je od 6,00 hodin do 16,00 hodin po dohodě s rodiči
Kapacita 100 dětí, nyní tři třídy naplněnost 64

MŠ má v plánu zavést zkušebně program "Zdravá mateřská škola". Děti mají pestrou nabídku k rozličným činnostem – veselé pískání, kutílci, veselé cvičení, čáry máry ( grafomotorika), počítače, keramika, dále je provozován logopedický dohled hlavně u dětí předškolního věku. Plavecký výcvik je také na této MŠ plněn. Třídy se postupně vybavily novým nábytkem, který odpovídá výchovným a zdravotním potřebám dětí, je zde dostatek pomůcek ke hrám, sportu, ke vzdělávání. MŠ má pěknou sportovně vybavenou prostornou tělocvičnu.

Tato mateřská škola se účastnila sportovní soutěže ,,Běžecká hvězdička", spolupracuje se ZUŠ.

44. mateřská škola Plzeň, Tomanova 3,5 příspěvková organizace

MŠ byla původně umístěna na Borech ve vile U Svépomoci 11, od roku 2001 se nachází v nově vybudovaných prostorách více podlažní budovy.V přízemí je moderně vybavena jídelna, v patře tři třídy se šatnami, hygienickým zařízením a zázemím pro personál. Mimo těchto prostor se zde nachází relaxační místnost a divadélko. Prostory jednotlivých tříd jsou členité a umožňují svým atypickým řešením udržení rodinné atmosféry.Je zde také vytvořen prostor pro rozvoj dramatizačních schopností ,, Kouzelná komnata". Ke škole patří krásná, velká zahrada.

Provozní doba je od 6,30 hodin do 16,30 hodin, (rodičům vyhovuje)
Kapacita 72 dětí, počet tříd 3

Na škole se pracuje podle Školního vzdělávacího programu s názvem "Se srdíčkem na dlani". Děti mají pestrou nabídku k rozličným činnostem – pohybovým, výtvarným, pracovním, hudebním. Další zájmová činnost je ve spolupráci se ZUŠ - taneční kroužek, s jazykovou agenturou SUN - anglický jazyk, celoroční plavecký výcvik Třídy jsou vybaveny moderním nábytkem, který odpovídá výchovným a zdravotním potřebám dětí, je zde dostatek pomůcek ke hrám, sportu a vzdělávání. Na zahradě je několik zahradních prvků, tři pískoviště a po propojení zahrad je zde projekt Kouzelná zahrada - úprava zeleně, jezírko. ,,Kouzelná zahrada" je každoročně zahájena a ukončena slavností.

Rozvinutá spolupráce se střediskem Rané péče, Střediskem ekologické výchovy, Pedagogickou fakultou, Policií ČR a s myslivci. MŠ se zúčastnila soutěže.

49. mateřská škola Plzeň, Puškinova 5, příspěvková organizace

Mateřská škola je umístěna v samém historickém centru města vedle židovské synagogy s meditační zahradou. Je to komplex tří budov propojený spojovací chodbou. Původně byly v zařízení dvě třídy MŠ a dvě oddělení jeslí. Později bylo jedno jeslové oddělení zrušeno a otevřena byla další třída. V současné době jedno oddělení jeslí spadá pod Městský ústav sociálních služeb. Mateřská škola má velice pěkně uspořádanou zahradu, která je pravidelně udržovaná.

Provozní doba je od 6,30 hodin do 16,00 hodin
Kapacita 75 dětí, počet tříd 3

Na škole se pracuje podle školního vzdělávacího programu s názvem "Rok v naší školce". Děti mají pestrou nabídku k rozličným činnostem – sportovním, výtvarným, pracovním, hudebním. Je zde také keramický kroužek a uskutečňuje se seznamování s počítačem. Další zájmová činnost je výuka plavání a výuka anglického jazyka. Třídy se postupně obnovují novým nábytkem, který odpovídá výchovným a zdravotním potřebám dětí, je zde dostatek pomůcek ke hrám, sportu a vzdělávání. Vybavenost - tělocvična, prostorná zahrada s hřištěm a průlezkami.

Rozvinutá spolupráce s 33.ZŠ - návštěvy 1. tříd, sportovní hry - olympiáda Dobrá spolupráce je také s ,,Domem mladého technika".

55. mateřská škola Plzeň, Mandlova 6, příspěvková organizace

Mateřská škola se nachází na okraji borského sídliště nedaleko Borského parku. Ve třech budovách je umístěno šest tříd, čtvrtá budova je hospodářská. Budovy jsou spojeny nezasklenými koridory. Každá třída má svoji šatnu, hernu, hygienické zařízení. Zázemím pro personál je pěkně vybavená sborovna. Školu obklopuje velká zahrada, která má za sebou dvě etapy rekonstrukce.

Provozní doba je od 6,00 hodin do 16,00 hodin
Kapacita 150 dětí, počet tříd 6

Na škole se pracuje podle školního vzdělávacího programu s názvem "Trnkova kouzelná zahrada". Je dlouhodobý, souvisí s projektem stejného názvu, na který škola získala již několik grantů. Zájmové činnosti jsou zaměřené na výchovu ekologickou, dramatickou, výtvarnou a pracovní. Velký důraz je kladen na pohybové aktivity a volné hry při pobytu venku. Další zájmová činnost je výuka plavání a zdravotní tělesná výchova Želvička. Třídy jsou vybavené novým nábytkem, herny novým sportovním náčiním, které odpovídá potřebám dětí, je zde dostatek učebních pomůcek ke hrám a sportu. Úspěšně je realizována rekonstrukce zahrady z grantů životního prostředí města Plzně a životního prostředí KÚ Plzeňského kraje.

Rozvinutá spolupráce s ZU - fakultou pedagogickou a s 26.ZŠ - soutěže a další společné akce.

61. mateřská škola Plzeň, Nade Mží 3, příspěvková organizace

Mateřská škola je umístěna na východním okraji části městského obvodu Plzeň 3 v předních Skvrňanech. Budovy jsou spojeny zaskleným koridorem. Každá třída má svoji šatnu, hygienické zařízení. Škola je umístěna ve velké zahradě, která je vybavena dětskými prvky. K MŠ patří odloučené pracoviště, které se nachází v Zátiší v rodinné vile se zahradou. Zahrada je vybavena základními dětskými prvky, je nutná obnova hlavně prostor okolo budovy.

Provozní doba je od 6,00 hodin do 16,00 hodin
Kapacita 125 dětí, počet tříd 5

Na škole se pracuje podle školního vzdělávacího programu s názvem "Život je plný příběhů" Cílem je umožňovat rozvoj osobnosti dítěte, seberealizaci každého jedince takovým směrem, aby mohl úspěšně pokračovat v další životní i vzdělávací etapě. Zájmové činnosti v rámci školního programu - tělovýchovné, výtvarné, pracovní a hudební. MŠ provozuje také dětskou jógu v příbězích za dozoru kvalifikované učitelky. Další zájmová činnost je plavecký výcvik, seznamování s angličtinou, s hrou na flétnu a taneční aktivity. Vybavení tříd je na velmi pěkné úrovni. Škola má tělocvičnu vybavenou novým sportovním náčiním. Je zde dostatek učebních pomůcek ke hrám a zábavě dětí. Velmi pěkných výsledků dosáhla škola ve výtvarných a pracovních aktivitách. Děti se zúčastnily mnoha soutěží s pěknými výsledky, umístily se v pěvecké soutěži ,,Doremi".

Rozvinutá spolupráce se ZUŠ, děti vytvořily vánoční besídku pro seniory - penzion Zátiší.

63. mateřská škola Plzeň, Lábkova 30, příspěvková organizace

Mateřská škola je složena ze tří pracovišť.Ředitelství a pět tříd jsou v Lábkově ulici. Dvě třídy v ulici Karla Steinera a dvě třídy ve Vochovské v Plzni - Křimicích. Mateřské školy jsou účelovými zařízeními. Každá třída má sociální zařízení, šatnu, prostory pro individuální i společnou hru a práci. Všechna pracoviště mají prostorné zahrady vybavené dětskými prvky.V Lábkově ulici je otevřená speciální třída se zaměřením na vady řeči.

Provozní doba je od 6,00 hodin do 16,30 hodin
Kapacita 280 dětí, počet tříd devět, naplněnost 225 dětí, 50 míst - pronájem ZUŠ

Na škole se pracuje podle školního vzdělávacího programu s názvem "Život je plný příběhů" Cílem je umožňovat rozvoj osobnosti dítěte, seberealizaci každého jedince takovým směrem, aby mohl úspěšně pokračovat v další životní i vzdělávací etapě. Zájmové činnosti v rámci školního programu - tělovýchovné, výtvarné, pracovní a hudební. Celoroční projekt pod názvem ,, Na světě nejsi sám" jeho cíle jsou rozvoj a kultivace etického i estetického vnímání, cítění a prožívání. Rozvoj schopností, dovedností, vědomostí a návyků přiměřených vývojové a individuální úrovni dětí předškolního věku. Další zájmová činnost je plavecký výcvik, a seznamování s angličtinou.

Vybavení tříd je na velmi pěkné úrovni. Škola má tělocvičnu vybavenou pomůckami pro základní gymnastiku, míčové hry a psychomotoriku. MŠ je vybavena také infrasaunou a relaxačním míčovým bazénem na pracovišti Lábkova, děti z odloučených pracovišť se střídají.

MŠ úzce spolupracuje s dětským domovem Domino, dále se Speciálně-pedagogickým centrem, pedagogicko-psychologickou poradnou, s kulturním střediskem Esprit mateřská škola je zapojena do projektu SOCRATES-Eramus. (výměna studentů ZČU - PF a University Plymouth katedra angličtiny).

70. mateřská škola Plzeň, Waltrova 26, příspěvková organizace

Mateřská škola je umístěna v místech bývalého lomu a má překrásnou atypickou zahradu se vzrostlými stromy. Škola se nachází na konci území zadní Skvrňany. Budova se skládá ze dvou jednopodlažních pavilonů navzájem propojených administrativní budovou se školní kuchyní. Jeden z pavilonů má bezbariérový přístup. Mateřská škola je pětitřídní a třídy jsou věkově smíšené. Třídy mají prostornou hernu, sociální zařízení a svou šatnu.

Provozní doba je od 6,00 hodin do 16,30 hodin.
Kapacita 127 dětí, počet tříd 5.

Škola je zapojena od 2.11.2006 do projektu Škol podporujících zdraví a pracujeme podle Školního vzdělávacího programu zpracovaného na základě Rámcového programu pro předškolní vzdělávání a Kurikula podpory zdraví v mateřské škole. Program se jmenuje ,,Školka mezi čtyřmi řekami “ .

Zájmové činnosti v rámci školního programu – seznamování s angličtinou, hra na flétnu, seznamování s interaktivní tabulí, školáček – příprava na školu, nabídka plaveckého výcviku a kurzu bruslení, v každé třídě je logopedická asistentka. Vybavení tříd je na velmi dobré úrovni. Všechny třídy mají k dispozici tělocvičnu zřízenou z bývalých ložnic.

Mateřská škola spolupracuje s organizacemi ZUŠ, Pedagogické centrum Plzeň, 33.ZŠ, 15.ZŠ, Lví očko - screeningové vyšetření zraku dětí, oddělení sociální péče FN Plzeň, s Hasiči apod.

Poslední aktualizace: 13. 3. 2018, Lucie Bauerová