Městský obvod Plzeň 3
ÚvodŽivot v obvoduMateřské školyInformace pro přijetí

Informace pro přijetí

V souvislosti se změnou školského zákona dochází k několika změnám, které se týkají zápisů do mateřských, proto upozorňujeme zákonné zástupce všech dětí, kterých se budoucí zápis do MŠ týká, na několik důležitých informací.

Zápisy do mateřských škol se uskuteční v období od 2. května do 16. května. Dnem 1. 9. 2018 je pro předškoláky (= děti, kteří dosáhnou 5. roku) předškolní vzdělávání povinné. Povinný předškolní rok bude ve veřejných mateřských školách bezplatný a bude plněn v mateřských školách zapsaných ve školském rejstříku nebo lze povinnost splnit za určitých podmínek individuálně (individuálním „domácím“ vzděláváním či vzděláváním v přípravné třídě nebo vzděláváním v zahraniční škole na území ČR). Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany ČR a dále cizince, kteří oprávněně pobývají na území ČR déle než 90 dnů. Naopak nevztahuje se na děti s hlubokým mentálním postižením a děti pobývající v zahraničí.

Zákonní zástupci dětí jsou povinni přihlásit dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání ve spádové MŠ. Město řeší spádové MŠ obecně závaznou vyhláškou tak, že školské obvody MŠ jsou shodné s územím čtyř velkých obvodů. Území Křimic, Radčic a Malesic je dalším školským obvodem a následuje společný obvod Litic a Lhoty.

Město pro zápisy do MŠ opět využije elektronickou aplikaci na www.mszapis.plzen.eu jako v minulých letech. Veškeré informace k zápisům do MŠ naleznou rodiče od konce března na uvedené webové stránce a dále na webových stránkách příslušných MŠ. Od letošního roku bude pro zápis do MŠ v souladu s novelou školského zákona rozhodující trvalý pobyt dítěte. Bydliště dítěte se naopak posuzovat nebude. K zápisu rodiče přinesou řádně vyplněnou přihlášku, kterou naleznou na uvedené webové stránce, rodný list a průkaz zdravotního pojištění dítěte, svůj občanský průkaz, případně doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců - originál potvrzení z ohlašovny pobytu).
Pokud zákonný zástupce nemá přístup k internetu či k tiskárně, budou na magistrátu a úřadech městských obvodů jako obvykle k dispozici kontaktní místa, kde úředníci s vyplněním přihlášky pomohou.

Kontaktní místa pro vyplnění elektronické přihlášky do MŠ:

Magistrát města Plzně, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Kopeckého sady 11, 306 00 Plzeň, č. dveří 329, Mgr. Magdalena Kýhosová, tel: 378 033 163

Úřad městského obvodu Plzeň 1, Odbor investiční a stavebně správní
alej Svobody 60, 323 00 Plzeň, č. dveří 303, Mgr. Michaela Přibylová, tel.: 378 036 092, č. dveří 310, Ing. Eva Štědrá, tel.: 378 036 190

Úřad městského obvodu Plzeň 2, Odbor ekonomický a poplatkový
Koterovská třída 83, 307 53 Plzeň, č. dveří 203, paní Marta Kovářová, tel.: 378 036 334

Úřad městského obvodu Plzeň 3, Odbor ekonomický
sady Pětatřicátníků 1, 301 00 Plzeň, č. dveří 105, Ing. Jana Husáková, tel.: 378 036 555

Úřad městského obvodu Plzeň 4, Odbor stavebně spr., dopravy a investic
Mohylová 55, 312 64 Plzeň 4, č. dveří 5, paní Jana Kroupová, tel.: 378 036 644, č. dveří 12, Bc. Šárka Hrabáková, tel.: 378 036 650

Úřad městského obvodu Plzeň 5, Odbor sociální
Prvomájová 100, 330 31 Plzeň-Křimice, paní Monika Mašlová, tel.: 378 036 803

Úřad městského obvodu Plzeň 6, Odbor daní a poplatků
Klatovská 243, 321 00 Plzeň-Litice, paní Martina Draská, tel.: 378 036 825

Mateřské školy
Dle úředních hodin stanovených jednotlivými školami. Bližší informace získáte buď přímo v dané MŠ nebo před zápisy na jejich webových stránkách.

Poslední aktualizace: 3. 4. 2018, Lucie Bauerová