Městský obvod Plzeň 3

Poplatek ze psů

Držitel psa je povinen podat přiznání k poplatku ze psů starších 3 měsíců do 15 dnů u místně příslušného úřadu městského obvodu. Poplatek ze psů platí držitel psa. Poplatníkem je osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území města.

Chovatelé psů, kteří v Plzni nejsou přihlášeni k pobytu nebo nemají sídlo na území města a jejichž psi se na území města Plzně zdržují více než 90 dní, jsou povinni podat „Přihlášku do evidence trvale označených psů a jejich chovatelů“ v souladu s vyhláškou č. 19/2006, v platném znění.
Držitel psa je povinen zaplatit poplatek bez vyzvání na účet nebo do pokladny správce poplatku, a to:

a) nečiní-li více než 500,- Kč ročně, nejpozději do 30. června,

b) činí-li více než 500,- Kč ročně ve dvou stejných splátkách, nejpozději do 30. června a 30. listopadu každého roku, pokud nebude poplatek uhrazen jednorázově do 30. června každého roku.

Rozhodujícím dnem úhrady poplatku je datum připsání platby na účet správce poplatku nebo datum přijetí platby v hotovosti správcem poplatku.

Dojde-Ii ke změně údajů uvedených v přiznání k poplatku ze psů, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala (zejména úhyn psa, změnu trvalého pobytu držitele psa, změnu držitele psa). Nastane-li skutečnost, která má za následek zánik povinnosti platit poplatek, přestává se poplatek platit uplynutím kalendářního měsíce, ve kterém k této skutečnosti došlo.

Vybírání poplatku ze psů se řídí zákony ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů a dále vyhláškou statutárního města Plzně č. 22/2004 o místním poplatku ze psů, ve znění pozdějších předpisů.

Držitel psa je povinen dodržovat vyhlášku č. 19/2006 o některých povinnostech chovatelů psů, ve znění pozdějších předpisů. Podle ní volné pobíhání psů na veřejných prostranstvích na území města Plzně je zakázáno v prostorech vymezených v příloze č. 1 k této vyhlášce. Je-li pes veden na vodítku, musí být vodítko přiměřené. Délka vodítka musí znemožňovat útok či jiné obtěžování ostatních osob na veřejném prostranství se pohybujících. Není-li pes zcela ovladatelný pro nedostatečný výcvik nebo nezkušenost průvodce, nebo jde-li o psa, který v minulosti zaútočil na jiné zvíře či člověka, musí být opatřen náhubkem.
Dle veterinárního zákona je držitel psa povinen nechat psa trvale označit „čipem“ (mikročipem nemusí být označeni psi s jasně čitelným tetováním provedeným před 3. 7. 2011). Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině. Očkování psa bude platné pouze v případě, že pes je označený mikročipem.

Poplatek ze psů starších 3 měsíců je možno zaplatit:
- hotově v PONDĚLÍ a STŘEDU mezi 8 - 12 a 13 - 17 hod v přízemí úřadu č. dv. 7
- bankovním převodem na účet č. 19 - 929311/0100 (po vygenerování VS na přepážce úřadu)
-   popřípadě vlastní poštovní poukázkou (PP)
Každá platba musí být označena variabilním symbolem - uveden na útržku PP z předchozího roku, popř. si můžete pro informace zavolat na tel. 378 03 6437 nebo e-mailem na milcakova@plzen.eu.

Roční sazba poplatku ze psů:

Trvalé bydliště, sídlo držitele psa (psů):1 pes          2. a další pes   
a) v rodinném domě500 Kč1 500 Kč
b) poživatel starobního, invalidního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů (držitel doloží potvrzení o důchodu vydané příslušným správním orgánem), poživatel sirotčího důchodu anebo osoba starší 65 let.200 Kč300 Kč
c) pro ostatní 900 Kč

1 500 Kč

Osvobození
Poplatek se neplatí ze psů:
• držitele, kterým je osoba nevidomá, osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (všechny stupně závislosti), osoba která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používaní psa zvláštní předpis (např. zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění,
• držitele, který převzal dotčeného psa z útulku provozovaného na území města Plzně, a to po dobu 12 kalendářních měsíců od okamžiku převzetí dotčeného psa z útulku provozovaného na území města Plzně; to však neplatí, převezme-li psa z útulku provozovaného na území města Plzně jeho původní držitel,
• sloužících Policii ČR a městské policii a Vězeňské službě, pokud mají psi Osvědčení o způsobilosti psa,
• držených statutárním městem Plzeň a jím zřízených příspěvkových organizací, držených Českým červeným křížem a chovaných k vědeckým účelům,
• držitele, kterým je obecně prospěšná společnost, občanské sdružení, ústav, církevní právnická osoba, nadace nebo nadační fond, která má svoje sídlo na území města Plzně a svojí činností plní veřejně prospěšné cíle pro občany města Plzně v oblasti sociálních služeb,
• držitele, kterým je právnická osoba, která vychovává slepeckého psa nebo psa pro účely kanisterapie,
• sloužících složkám Integrovaného záchranného systému, kteří jsou využíváni těmito složkami k záchranným a likvidačním pracím.

Veškeré informace týkající se poplatku ze psů jsou k dispozici na webových stránkách ÚMO Plzeň 3 zde:
https://epo.plzen.eu/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=ROLES://portal_content/IUO/Role/IUO_Anonymni/IUO_zivotni_situace_wrks&id=5_10001


 

 

 

Poslední aktualizace: 3. 2. 2022, Lucie Bauerová


COVID-19