Městský obvod Plzeň 3
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvoduProjekt rozšíření 55. MŠ v Mandlově ulici

Projekt rozšíření 55. MŠ v Mandlově ulici

Reprodukce obyvatelstva nejen v Plzni prochází v posledním více než čtvrtstoletím výraznými změnami svých základních parametrů. Zažíváme období souvislého a do značné míry stabilního poklesu úmrtnosti a bezprecedentní změny celkové úrovně plodnosti jak z hlediska jejich rozsahu, tak i dynamiky, a navíc výraznou strukturální transformaci dílčího reprodukčního procesu. Zároveň jsme svědky turbulentního vývoje vnitřní i zahraniční migrace. Mezi vývojové trendy, které procházejí změnami a nahrazováním starých trendů novými patří i úroveň celkové plodnosti po roce 2000. Tyto skutečnosti komplikují řízení rozvoje územně samosprávných celků, které tak musí reagovat na neustálé změny ve věkové struktuře obyvatelstva. Takovou reakcí je i rozšíření kapacity 55. mateřské školy Plzeň, kdy v rámci sídliště Bory a přilehlých okrajových oblastí Radobyčice a Valcha existuje dlouhodobý deficit míst ve spádových mateřských školách. 

                             

Současný areál 55. mateřské školy z roku 1969 leží v zástavbě panelových domů a jeho součástí jsou tři pavilony po dvou třídách pro děti a technickým pavilonem se zázemím. Současná kapacita je 155 dětí. Pavilony jsou umístěny do dvou dvojic severojižně podél přístupové pěší komunikace. Druhá kolmá osa je mezi pavilony tvořena zásobovací komunikací z pavilonu kuchyní. Pavilony jsou orientovány na jihovýchod do pobytové zahrady. Pobytová zahrada prošla ve většině ploch v minulosti rekonstrukcí, kdy byly doplněny hrací prvky, terénní úpravy a dosadba zeleně.

 

Nová přístavba je umístěna do středu mezi stávající pavilony, čímž dojde i ke krytému propojení stávajících pavilonů. V místě navrhované stavby je nyní dožívající zeleň, dožívající okrasné prvky a zpevněné, částečně kryté komunikační plochy. Tato zeleň i okrasné prvky bude muset částečně ustoupit novému pavilonu a součástí projektu bude nová kvalitní zahradní úprava obou dvou atrií. Nový objekt je navržen jako dvoupodlažní o šířce 12,5 metru a délce 24,6 m v úrovni přízemí a v úrovni 1. patra o délce 40,7 metru. Objekt má výšku 6,95 metru stejně jako stávající pavilony a je zastřešen plochou střechou. V objektu bude v přízemní části krytý spojovací koridor, krytá atria a tělocvična se zázemím. V 1. patře se budou nacházet dvě třídy dětí se zázemím o maximální kapacitě 2 x 24 dětí a dále provozní a hygienické zázemí personálu. Veškeré napojovací body technické infrastruktury jsou na pozemku stavby. Objekty ani areál nejsou součástí památkové rezervace, památkové zóny, památkové ochrany ani jiné ochrany.                          

 

Přízemí navrhovaného pavilonu bude přístupné ze stávajícího prostranství v areálu – vstup je navržen tak, aby navazoval na stávající chodník. Toto podlaží bude provedeno bezbariérově, tj. bude plynule navazovat na stávající terén. Hlavním prostorem zde bude velká tělocvična, která bude sloužit pro všechny třídy mateřské školy i veřejnost a zároveň nabídne možnost na kulturní i jiné společenské akce v rámci aktivit mateřské školy. K tělocvičně náleží potřebné skladové prostory pomůcek, hygienické zázemí jak pro děti, tak pro personál a šatny.

První patro bude přístupné po schodišti ze vstupní haly a jsou zde navrženy dvě nové samostatné třídy každá pro 24 dětí. Ke každé třídě náleží samostatná šatna, sociální a hygienické zázemí, sklad pomůcek a sklad lůžkovin. Pro zásobování jídlem budou provozně prostory v tomto podlaží propojeny ze stávajících pavilonů.

 

Součástí stavebních úprav je i doplnění zastřešení stávajících teras a chodníků podél pavilónů. Zastřešení bude provedeno lehkou subtilní konstrukcí nesenou ocelovými sloupy. Zastřešeny budou i zbylá prostranství mezi pavilony (severozápad + jihovýchod). Všechny prostory tak budou lépe sloužit pro venkovní aktivity dětí a z jižní části poskytnou také zastínění. Celkovou rekonstrukcí a modernizací projde také školní kuchyně.

                           

                           

V rámci úpravy prostranství před mateřskou školou je ve spolupráci se Správou veřejného statku města Plzně připravován projekt rekonstrukce tohoto prostoru a části navazující komunikace tak, aby vzniklo více parkovacích stání a zejména parkoviště typu kiss and ride (polib a jeď) pro krátkodobé parkování při předávání do a vyzvedávání dětí z mateřské školy. Pokud projektová příprava proběhne bez komplikací, bude možná realizace současně s rozšířením mateřské školy. Oba dva projekty budou koordinovány tak, aby docházelo k co možná nejmenšímu omezení.

 

Závěrem konstatujeme, že jsme se snažili vypořádat se všemi náměty a požadavky vzešlými z projednání předchozího nerealizovaného projektu, kdy došlo k jeho úplné náhradě novou studií. Nové řešení je průběžně projednáváno a odsouhlasováno vedením mateřské školy. V navrženém zcela novém řešení rozšíření a úpravy okolí mateřské školy dojde k významnému kvalitativnímu posunu celého areálu, kdy mateřská škola získá nejen nové třídy, ale i nové prostory pro tělesné a duševní aktivity dětí, rodičů i přátel školy a zlepší se dopravní obslužnost.

Video s vizualizací si můžete prohlédnout na Facebookové stránce Městského obvodu Plzeň 3 (přímý odkaz zde).

Ing. Petr Baloun, I. místostarosta MO Plzeň 3


e-mail: baloun@plzen.eu
telefon: +420 378 036 401

Poslední aktualizace: 28. 6. 2019, Miroslav Knotek