Městský obvod Plzeň 3
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvoduDotační programy na rok 2018 - podat žádost o dotaci je možno od 6. listopadu do 4. prosince 2017

Dotační programy na rok 2018 - podat žádost o dotaci je možno od 6. listopadu do 4. prosince 2017

Dotace obvodu

Informace k poskytování dotací z rozpočtu MO Plzeň 3

Poskytování dotací z rozpočtu MO 3 a uzavírání smluv o poskytnutí dotace se řídí zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

Využití dotací

Dotaci lze poskytnout na:
- prokazatelné náklady příjemce dotace, které jsou nezbytné, jejichž výše nepřesahuje výši obvyklou v daném místě a čase a které jsou identifikovatelné, účetně evidované, ověřitelné, podložené originálními účetními doklady a uvedené v rozpočtu schválené žádosti.

Dotaci nelze poskytnout zejména na:
- náklady na reprezentaci (tj. na dary a obdobná plnění);
- mzdy funkcionářů a odměny členů statutárních orgánů právnických osob;
- tvorbu kapitálového jmění;
- odpisy majetku;
- DPH, pokud může žadatel uplatnit nárok na odpočet DPH vůči finančnímu úřadu nebo požádat o její vrácení v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., v platném znění;
- daně, pokuty a sankce, úroky;
- nespecifikované (nezpůsobilé) výdaje tj. výdaje, které nelze účetně doložit;
- činnost politických stran a hnutí;

Žadatelé o dotace

Žadatelem o poskytnutí dotace z rozpočtu MO 3 mohou být fyzické a právnické osoby s trvalým bydlištěm nebo sídlem na území ČR, jejichž projekt je orientován na podporu rozvoje činností nekomerčního, neziskového a obecně prospěšného charakteru.

Žádosti o dotace

Žádosti o dotace v rámci jednotlivých dotačních programů se podávají v termínech zveřejněných na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup a elektronicky na internetových stránkách obvodu, popř. v tisku.

Žadatel musí podat žádost na předepsaném formuláři, k žádosti musí doložit povinné přílohy.

Zveřejnění smlouvy
Poskytovatel dotace zveřejní veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v registru smluv  v souladu se Zákonem č. 340/2015 Sb. (Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv - zákon o registru smluv).
 

Dotační programy na rok 2018 - dokumenty ke stažení

Program č. 1:  Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže

Program č. 2:  Podpora jednorázových sportovních akcí

Program č. 3:  Sociální oblast - "Podaná ruka"

Program č. 4:  Podpora kultury, kulturních aktivit a oživení veřejného prostoru - "Místo pro život"

Program č. 5:  Podpora bezpečnosti a prevence kriminality

Program č. 6:  "Sdružuj se, buď aktivní"

Informace k podávání žádostí

Úřad městského obvodu Plzeň 3, odbor ekonomický, sady Pětatřicátníků 7,9, 305 83 Plzeň

Jana Nekolová
Kancelář č. 50, 2. patro
Telefonní spojení: 378 03 6431
e-mail: nekolovaj@plzen.eu

Jindřiška Broučková
Kancelář č. 53, 2. patro
Telefonní spojení: 378 03 6433
e-mail: brouckova@plzen.eu

Poslední aktualizace: 7. 11. 2017, Miroslav Knotek