Městský obvod Plzeň 3
ÚvodÚřad a samosprávaVolby do Evropského parlamentu

Volby do Evropského parlamentu

Informace k nadcházejícím volbám do Evropského parlamentu

Dne 8. ledna 2019 vyhlásil prezident republiky (rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 9/2019 Sb., s datem rozeslání dne 17. ledna 2019) volby do Evropského parlamentu konané na území České republiky a stanovil dny jejich konání na pátek 24. května 2019 v době od 14.00 hod do 22.00 hod a sobotu 25. května 2019 v době od 8.00 hod do 14.00 hod.

Právo volit na území České republiky do Evropského parlamentu má:
 
• každý občan České republiky, který alespoň druhý den voleb (tj. 25. května 2019) dosáhl věku 18 let (dále jen "volič")
• občan jiného členského státu, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území České republiky (další info viz níže)

Překážkami ve výkonu volebního práva do Evropského parlamentu na území České republiky jsou:  a) zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu
b) omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva

V případě, že volič bude chtít hlasovat v jiném volebním okrsku, než ve kterém je zapsán ve stálém seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, může požádat (ode dne vyhlášení voleb) o vydání voličského průkazu (žádost viz níže).

• osobně, nejpozději 2 dny před zahájením voleb, tj. do 22. května 2019 do 16.00 hod, na ÚMO Plzeň 3, sady Pětatřicátníků 7-9, kancelář č. 2 v přízemí budovy
• písemným podáním, opatřeným úředně ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 17. května 2019, na adresu ÚMO Plzeň 3, sady Pětatřicátníků 7-9, 305 83 Plzeň (u správních úřadů je ověření úředního podpisu pro účely voleb osvobozeno od správního poplatku podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů)
• v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky voliče (IDS úřadu ufxbt4h) nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 17. května 2019 do 16.00 hod

Úřad předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu, a to i do zahraničí nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. od 9. května 2019.
 
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková komise zřízena. V tomto případě je možno požádat, a to na telefonu 378 036 546 nebo 378 036 458, aby se členové okrskové volební komise dostavili ve dnech voleb s přenosnou volební schránkou. V průběhu voleb lze požádat okrskovou volební komisi o přenosnou volební schránku přímo ve volební místnosti.
V případě zájmu o funkci člena okrskové volební komise vyplňte dotazník, viz níže. Vyplněný dotazník můžete odevzdat osobně (nejdéle do 15. 4. 2019) do podatelny ÚMO Plzeň 3, přízemí, dv. č. 11 nebo odeslat na e-mail: krydova@plzen.eu, popř. zaslat poštou na adresu ÚMO Plzeň 3, sady Pětatřicátníků 7-9, 305 83 Plzeň.

Poslední aktualizace: 16. 5. 2019, Lucie Bauerová