Městský obvod Plzeň 3

Osadní výbory

Osadní výbor je zvláštní typ výboru zastupitelstva obce, tedy iniciativní a kontrolní orgán, který může zastupitelstvo obce, v našem případě obvodu, zřídit pro svoji konkrétní část. V Městském obvodu Plzeň 3 pracují dva osadní výbory – v Radobyčicích a na Valše.

Osadní výbor Radobyčice

Osadní výbor působí v Radobyčicích již dlouhá léta a ve spolupráci s centrálním obvodem řeší záležitosti, připomínky a podněty členů a občanů týkající se této části. Od minulého volebního období (2014 - 2018) se jednání osadního výboru účastní i zástupce Malé Homolky, která také patří do katastrálního území Radobyčic. Mezi běžné záležitosti patří problematika čistoty veřejných prostranství, údržba zeleně, opravy komunikací, probíhající investiční výstavba, zajištění informací pro občany, a v neposlední řadě i spolupráce s místními organizacemi dobrovolných hasičů, Sokola a spolku Staročeská Li-Ra, jejichž zástupci jsou členy osadního výboru.

Velkou prioritou práce osadního výboru je dokončení oprav místních komunikací v části Podhájí a zahájení oprav komunikací v centrální části poškozených v souvislosti s výstavbou kanalizace a vodovodu. Velkou prioritu má také zajištění bezpečnosti a na jednání osadního výboru jsou pravidelně zváni zástupci jak Městské, tak státní policie. Občané jsou o termínech jednání a činnosti osadního výboru informováni na vývěskách v obci, na internetových stránkách www.plzen-radobycice.cz. Občané se mohou jednání osadního výboru zúčastnit a jednou za rok se koná veřejná schůze.

seznam členů

termíny jednání

zápisy jednání

► kontakt: baloun@cistaplzen.cz

Osadní výbor Valcha

Osadní výbor působí na Valše od roku 2015. K běžným záležitostem, které s centrálním obvodem řeší, patří úklid veřejného prostranství a údržba zeleně, včetně prováděných namátkových kontrol. K čistotě na Valše přispívá i monitorování míst fotopastmi, a to především tam, kde vznikají černé skládky. Náročnější bylo zajištění pravidelného čištění retenční nádrže či instalace stojánků se sáčky na psí exkrementy a odpadkových košů. I díky podnětům členů OV Valcha se podařilo opět posekat orobinec v lokalitě Lučního potoka nebo posílit linky MHD. Velkou prioritou je bezpečnost, a díky tomu se podařilo zajistit úpravu keřů bránících řidičům ve výhledu při výjezdu z Lašitova. K bezpečnosti ale jistě přispěje i případné zahrnutí lokality „Nová Valcha“ do vyhlášky města Plzně o některých povinnostech chovatelů psů. Největším a bohužel i nejsložitějším cílem, je momentálně zřízení zastávek MHD v horní části Dobřanské ulice.

seznam členů

termíny jednání

zápisy jednání

► kontakt: hubackova@plzen.eu

Poslední aktualizace: 20. 6. 2019, Lucie Bauerová