Městský obvod Plzeň 3
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvoduInformace k zápisům dětí do mateřských a základních škol

Informace k zápisům dětí do mateřských a základních škol

Zápisy do 1. ročníku základních škol v Plzni pro školní rok 2017/2018 budou zahájeny 1. dubna 2017 a budou probíhat podle jednotlivých termínů stanovených základními školami až do 30. dubna 2017. Termín zápisu do první třídy základní školy se tedy posouvá z původního lednového termínu až na měsíc duben.

Zápisy se uskuteční na 26 základních školách, které zřizuje město Plzeň. Rodiče mohou pro své dítě dle školského zákona zvolit libovolnou školu, přednostní právo na přijetí mají ale ve školách tzv. spádových, kde je rozhodující místo trvalého pobytu dítěte. Přijati mohou být do naplnění kapacity školy. Město Plzeň má na svém území 4 školské obvody, ty jsou stanoveny obecně závaznou vyhláškou statutárního města Plzeň č. 5/2005.

Zapisují se děti, které do 31. 8. 2017 dovrší šestý rok věku. Rodiče (zákonní zástupci), kteří jdou s dětmi k zápisu, si přinesou rodný list dítěte a doklad o trvalém pobytu dítěte (např. občanský průkaz rodiče nebo doklad z ohlašovny pobytu).

Pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může rodič požádat do 30. dubna 2017 o odklad školní docházky. Tato žádost musí být doložena doporučujícím posouzením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Upozorňujeme na to, že je povinností rodiče dostavit se s dítětem k zápisu, a to i tehdy, pokud uvažuje o odkladu povinné školní docházky. Tento záměr projedná s ředitelem školy a nejlépe v den zápisu požádá o odklad.

Termíny zápisů si stanovily školy samy. Drtivá většina základních škol již bude mít zaveden elektronický registrační systém, který je možností pro rodiče vybrat si konkrétní čas, kdy přijde s dítětem do školy a před školou se tak netvoří zbytečné fronty. Přehled termínů zápisů mohou zájemci získat jednak na webových stránkách plzeňských škol (www.plzenskeskoly.cz), jednak i na informačním serveru jednotlivých škol. Zároveň v únorovém čísle Radničních listů vyjde přehled základních škol zřizovaných městem s jejich základní profilací včetně termínu zápisu na konkrétní škole.

Na zápisy do základních škol navazují zápisy do škol mateřských, ty se uskuteční v období od 2. května do 16. května. Novinkou je, že dnem 1. 9. 2017 je pro předškoláky (= děti, kteří dosáhnou 5. roku) předškolní vzdělávání povinné. Povinný předškolní rok bude ve veřejných mateřských školách bezplatný a bude plněn v mateřských školách zapsaných ve školském rejstříku nebo lze povinnost splnit za určitých podmínek individuálně (individuálním „domácím“ vzděláváním či vzděláváním v přípravné třídě nebo vzděláváním v zahraniční škole na území ČR). Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany ČR a dále cizince, kteří oprávněně pobývají na území ČR déle než 90 dnů. Naopak nevztahuje se na děti s hlubokým mentálním postižením a děti pobývající v zahraničí.

Zákonní zástupci dětí jsou povinni přihlásit dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání ve spádové MŠ. Město řeší spádové MŠ obecně závaznou vyhláškou tak, že školské obvody MŠ jsou shodné s územím čtyř velkých obvodů. Území Křimic, Radčic a Malesic je dalším školským obvodem a následuje společný obvod Litic a Lhoty.

Město pro zápisy do MŠ opět využije elektronickou aplikaci jako v minulých letech a veškeré informace k zápisům do MŠ budou k dispozici na webových stránkách příslušných MŠ.

Poslední aktualizace: 2. 1. 2017, Lucie Hůrková