Městský obvod Plzeň 3
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvoduJak se žije na Valše a co místním (ne)chybí?

Jak se žije na Valše a co místním (ne)chybí?

Během října a listopadu letošního roku proběhl mezi obyvateli Valchy dotazníkový průzkum. Tento průzkum byl na základě iniciativy Osadního výboru Valcha organizován Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně (ÚKRMP) a je jedním z opěrných bodů pro vypracování územní studie, která by koncepčně a věcně řešila budoucí podobu Valchy, a to i s ohledem na priority jejích obyvatel.

Dotazníkové šetření proběhlo jak tradiční formou, tj. tištěnými dotazníky rozdanými mezi jednotlivé domácnosti, tak elektronicky - formou dotazníku vyvěšeného na webových stránkách města. Celkem bylo rozdáno bezmála 600 dotazníků. Celkově odpovědělo 317 respondentů, téměř 1/3 tvořila věková skupina 33-40 let. Z hlediska účasti lze tedy průzkum považovat za úspěšný, a tímto také děkujeme všem obyvatelům Valchy, kteří se do vyplňování zapojili.

Otázky kladené v dotazníku byly rozděleny do tematických okruhů, týkajících se základních aspektů života na periferii velkého města, jednalo se například o občanskou vybavenost, technickou a dopravní infrastrukturu, přírodní prostředí, ale pozornost byla také soustředěna na obecné okruhy mapující, co se obyvatelům Valchy v jejich bydlišti líbí a co ne. Sběr odpovědí byl ukončen počátkem listopadu a v současnosti již máme k dispozici vyhodnocení, vyhotovené pracovníky ÚKRMP.

Původní Valcha, Sulkovská ul. (zdroj: Google maps)

Z vyhodnocení vyplývá, že naprostá většina obyvatel je na Valše spokojena. Nejvíce si zde ceníme přírodního prostředí a klidu, o které ale paradoxně přicházíme v souvislosti s výstavbou Nové Valchy, a to nejen díky stavebnímu ruchu, ale i nárůstu počtu obyvatel, a také v souvislosti s životním stylem a narůstající dopravní zátěží. Velkou výhodou je také dostupnost města, tu však komplikuje nedostatečná kapacita Dobřanské ulice, prakticky jediná přístupová komunikace k městu nejen pro Valchu, ale i navazující zástavbu Lhoty a Nové Vsi, která rovněž narůstá. Dvě třetiny z dotazovaných by proto uvítaly nové dopravní napojení na Bory. Jako nejproblematičtější vnímají obyvatelé Valchy nedostačující občanskou vybavenost, absenci mateřské a zejména základní školy.

Nová Valcha

Při pozornějším prozkoumání vyhodnocení si však nejde nevšimnout jisté rozdílnosti priorit, která se ve výsledcích objevuje, a to díky rozdělení Valchy na tzv. Novou a Původní. Nová Valcha se počtem domácností pomalu rovná původní zástavbě a problémy, se kterými se tyto dvě části potýkají, se v některých okruzích přirozeně rozcházejí. Zatímco Novou Valchu netrápí stav komunikací, absence chodníků nebo nedostatečné veřejné osvětlení, pro Původní Valchu jsou tato témata velmi důležitá. A naopak, absence vyššího standardu občanské vybavenosti, která tak nějak k původnímu vesnickému rázu lokality a jejímu klidu patří, obyvatele Původní Valchy příliš netíží. Z vyhodnocení se také můžeme dozvědět, že především Nová Valcha se potýká s nedostatkem parkovacích stání, přičemž na polovinu domácností Valchy připadají nejméně 2 automobily, zatímco MHD využívá denně pouze třetina dotazovaných. Z obecných odpovědí vyplynulo, že obyvatelům Valchy chybí veřejný prostor či komunitní centrum, kde by se mohli setkávat. Tuto funkci doposud částečně plní hospoda Na Zelené. Valšané by uvítali zřízení cyklostezky na Bory podél vodní nádrže České údolí, a též požadují zajištění pravidelné údržby veřejné zeleně a komunikací.

Podrobné vyhodnocení dotazníkového šetření si můžete přečíst zde.

Poslední aktualizace: 25. 11. 2019, Lucie Bauerová