Městský obvod Plzeň 3
ÚvodÚřad a samosprávaKomunální volby

Komunální volby

Informace k nadcházejícím volbám do zastupitelstva obce

Dne 23. 5. 2018 vyhlásil prezident republiky (rozhodnutím uveřejněným dne 31. 5. 2018 ve Sbírce zákonů pod č. 85/2018 Sb.) volby do zastupitelstev obcí a stanovil dny jejich konání na pátek 5. října 2018 v době od 14.00 hod do 22.00 hod a sobotu 6. října 2018 v době od 8.00 hod do 14.00 hod.

Právo volit do zastupitelstva obce, města nebo hlavního města Prahy má občan obce za předpokladu, že jde o státního občana České republiky, který alespoň v den voleb, a konají-li se volby ve dvou dnech, druhý den voleb, dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci, městě nebo v hlavním městě Praze přihlášen k trvalému pobytu, a státní občan jiného státu, který v den voleb, a konají-li se volby ve dvou dnech, druhý den voleb, dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci, městě nebo hlavním městě Praze přihlášen k trvalému pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv, (dále jen „volič“); do zastupitelstva městského obvodu nebo městské části města se zvláštním postavením (dále jen „územně členěné statutární město“) anebo městské části hlavního města Prahy má právo volit ten volič, který je v den voleb přihlášen k trvalému pobytu v tomto městském obvodu nebo městské části. Pro volby do zastupitelstev obcí tedy nelze využít voličský průkaz.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková komise zřízena. V tomto případě je možno požádat, a to na telefonu 378 036 546 nebo 378 036 458, aby se členové okrskové volební komise dostavili ve dnech voleb s přenosnou volební schránkou. V průběhu voleb lze požádat okrskovou volební komisi o přenosnou volební schránku přímo ve volební místnosti.

V případě zájmu o funkci člena okrskové volební komise vyplňte dotazník, viz níže. Vyplněný dotazník můžete odevzdat osobně (nejdéle do 30. 8. 2018) do podatelny ÚMO Plzeň 3, přízemí, dv. č. 11 nebo odeslat na e-mail: krydova@plzen.eu, popř. zaslat poštou na adresu ÚMO Plzeň 3, sady Pětatřicátníků 7-9, 305 83 Plzeň.

 

 POZOR! Došlo ke změnám sídel volebních místností u některých okrsků - více zde.

 

Poslední aktualizace: 2. 10. 2018, Lucie Bauerová